سیم و کابل ستایش ( ستایش کابل )
سیم و کابل خراسان افشارنژاد

نمایندگی اصلی و رسمی برند افشارنژاد خراسان

سیم و کابل افشارنژاد خراسان
سیم و کابل افشارنژاد خراسان

سیم و کابل خراسان افشارنژاد

نمایندگی اصلی و رسمی برند افشارنژاد خراسان

لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشار نژاد

آخرین تاریخ به روز رسانی : 23 آذر 1402

نوع محصولقیمتنوع محصولقیمت
کابل زمینی 1x16960.000کابل زمینی 1x251.470.000
کابل زمینی 1x352.010.000کابل زمینی 1x502.770.000
کابل زمینی 1x703.930.000کابل زمینی 1x955.400.000
کابل زمینی 1x1206.840.000کابل زمینی 1x1508.420.000
کابل زمینی 1x18510.600.000کابل زمینی 1x24013.800.000
کابل زمینی 1x30017.300.000
کابل زمینی 2x1.5330.000کابل زمینی 2x2.5460.000
کابل زمینی 2x4675.000کابل زمینی 2x6925.000
کابل زمینی 2x101.415.000کابل زمینی 2x162.160.000
کابل زمینی 3x1.5425.000کابل زمینی 3x2.5610.000
کابل زمینی 3x4915.000کابل زمینی 3x61.270.000
کابل زمینی 3x11.970.000کابل زمینی 3x163.070.000
کابل زمینی 3x254.670.000کابل زمینی 3x356.390.000
کابل زمینی 3x25+165.650.000کابل زمینی 3x35+167.320.000
کابل زمینی 3x50+259.840.000کابل زمینی 3x70+3513.980.000
کابل زمینی 3x95+5019.250.000کابل زمینی 3x120+7024.900.000
کابل زمینی 3x150+7029.600.000کابل زمینی 3x185+9537.700.000
کابل زمینی 3x240+12049.200.000
کابل زمینی 4x1.5528.000کابل زمینی 4x2.5768.000
کابل زمینی 4x41.160.000کابل زمینی 4x61.630.000
کابل زمینی خراسان 4x102.560.000کابل زمینی خراسان 4x163.970.000
کابل زمینی خراسان 4x256.150.000کابل زمینی خراسان 5x1.5635.000
کابل زمینی 5x2.5930.000کابل زمینی 5x41.420.000
کابل زمینی 5x62.000.000کابل زمینی 5x103.160.000
کابل زمینی 5x164.930.000کابل زمینی 5x257.770.000
کابل زمینی 5x3510.650.000
کابل افشان دو روکشه 1x16۹۵۵.۰۰۰کابل افشان دو روکشه 1x25۱.۴۴۰.۰۰۰
کابل افشان دو روکشه 1x35۲.۰۰۰.۰۰۰کابل افشان دو روکشه 1x50۲.۸۳۵.۰۰۰
کابل افشان دو روکشه 1x70۳.۹۸۰.۰۰۰کابل افشان دو روکشه 1x95۵.۳۴۰.۰۰۰
کابل افشان دو روکشه 1x120۶.۷۴۰.۰۰۰کابل افشان دو روکشه 1x150۸.۴۲۰.۰۰۰
کابل افشان دو روکشه 1x185۱۰.۲۵۰.۰۰۰کابل افشان دو روکشه 1x240۱۳.۶۰۰.۰۰۰
کابل افشان دو روکشه 1x300۱۷.۰۰۰.۰۰۰
کابل افشان 2x0.75۱۳۲.۰۰۰کابل افشان 2x1۱۶۴.۰۰۰
کابل افشان 2x1.5۲۲۸.۰۰۰کابل افشان 2x2.5۳۶۵.۰۰۰
کابل افشان 2x4۵۵۸.۰۰۰کابل افشان 2x6۷۹۰.۰۰۰
کابل افشان 2x10۱.۳۶۰.۰۰۰کابل افشان 2x16۲.۱۰۰.۰۰۰
کابل افشان 3x0.75۱۸۰.۰۰۰کابل افشان 3x1۲۲۲.۰۰۰
کابل افشان 3x1.5۳۱۵.۰۰۰ کابل افشان 3x2.5۵۱۰.۰۰۰
کابل افشان 3x4۷۸۰.۰۰۰کابل افشان 3x6۱.۱۲۰.۰۰۰
کابل افشان 3x10۱.۹۳۰.۰۰۰کابل افشان 3x16۲.۹۷۰.۰۰۰
کابل افشان 3x25۴.۶۸۰.۰۰۰کابل افشان 3x35۶.۴۶۰.۰۰۰
کابل افشان 3x50۹.۱۸۰.۰۰۰کابل افشان 3x70۱۲.۸۵۰.۰۰۰
کابل افشان 3x25+16۵.۵۰۰.۰۰۰کابل افشان 3x35+16۷.۲۴۰.۰۰۰
کابل افشان 3x50+25۱۰.۵۶۰.۰۰۰کابل افشان 3x70+35۱۴.۸۵۰.۰۰۰
کابل افشان 3x95+50۲۰.۱۵۰.۰۰۰کابل افشان 3x120+70۲۵.۵۰۰.۰۰۰
کابل افشان 4x0.75۲۲۸.۰۰۰کابل افشان 4x1۲۹۰.۰۰۰
کابل افشان 4x1.5۴۰۸.۰۰۰کابل افشان 4x2.5۶۵۵.۰۰۰
کابل افشان 4x4۱.۰۱۰.۰۰۰کابل افشان 4x6۱.۴۶۰.۰۰۰
کابل افشان 4x10۲.۵۴۰.۰۰۰کابل افشان 4x16۳.۹۵۰.۰۰۰
کابل افشان 4x25۶.۱۰۰.۰۰۰کابل افشان 4x35۸.۵۰۰.۰۰۰
کابل افشان 5x1۳۵۷.۰۰۰کابل افشان 5x1.5۵۱۰.۰۰۰
کابل افشان 5x2.5۸۱۰.۰۰۰کابل افشان 5x4۱.۲۵۰.۰۰۰
کابل افشان 5x6۱.۸۱۰.۰۰۰کابل افشان 5x10۳.۱۶۰.۰۰۰
کابل افشان 5x16۴.۸۷۰.۰۰۰کابل افشان 5x25۷.۶۵۰.۰۰۰
کابل افشان 5x35۱۰.۶۰۰.۰۰۰
کابل افشان شیلدار 2x1۲۴۵.۰۰۰کابل افشان شیلدار 2x1.5۳۰۵.۰۰۰
کابل افشان شیلدار 2x2.5۴۵۵.۰۰۰کابل افشان شیلدار 3x1۳۱۵.۰۰۰
کابل افشان شیلدار 3x1.5۴۱۰.۰۰۰کابل افشان شیلدار 3x2.5۶۲۰.۰۰۰
کابل افشان شیلدار 4x1۴۰۰.۰۰۰کابل افشان شیلدار 4x1.5۵۳۰.۰۰۰
کابل افشان شیلدار 4x2.5۷۸۵.۰۰۰کابل افشان شیلدار 5x1۴۸۵.۰۰۰
کابل افشان شیلدار 5x1.5۶۴۵.۰۰۰
سیم افشان ۱۵۹.۰۰۰سیم افشان ۱.۵۸۴.۰۰۰
سیم افشان ۲.۵۱۳۸.۰۰۰سیم افشان ۴۲۱۷.۰۰۰
سیم افشان ۶۳۲۰.۰۰۰سیم افشان ۱۰۵۷۰.۰۰۰
سیم افشان ۱۶۸۸۰.۰۰۰سیم افشان ۲۵۱.۳۴۵.۰۰۰
سیم افشان ۳۵۱.۸۹۰.۰۰۰سیم افشان ۵۰۲.۷۰۰.۰۰۰
سیم افشان ۷۰۳.۸۱۵.۰۰۰سیم افشان ۹۵۵.۱۶۰.۰۰۰
سیم افشان ۱۲۰۶.۴۲۰.۰۰۰سیم افشان ۱۵۰۸.۱۶۰.۰۰۰
سیم افشان ۱۸۵۹.۹۳۰.۰۰۰سیم افشان ۲۴۰۱۳.۲۰۰.۰۰۰
سیم افشان ۳۰۰۱۶.۵۰۰.۰۰۰
کابل آلومینیوم ۱۶*۲۵۴۰.۰۰۰کابل آلومینیوم ۱۶*۴۸۳۰.۰۰۰
کابل آلومینیوم ۷۰*۱۶۸۰.۰۰۰کابل آلومینیوم ۹۵*۱۹۱۰.۰۰۰
کابل آلومینیوم ۱۲۰*۱۱.۱۲۰.۰۰۰کابل آلومینیوم ۱۵۰*۱۱.۳۹۰.۰۰۰
کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱۱.۷۲۰.۰۰۰کابل آلومینیوم ۲۴۰*۱۲.۲۳۰.۰۰۰
کابل آلومینیوم ۳۰۰*۱۲.۷۶۰.۰۰۰کابل آلومینیوم ۴۰۰*۱۳.۵۲۰.۰۰۰
کابل آلومینیوم ۵۰۰*۱۴.۵۱۰.۰۰۰کابل آلومینیوم ۲۵+۱۶*۳۱.۱۵۰.۰۰۰
کابل آلومینیوم ۳۵+۱۶*۳۱.۴۲۰.۰۰۰کابل آلومینیوم ۵۰+۲۵*۳۱.۷۱۰.۰۰۰
کابل آلومینیوم ۷۰+۳۵*۳۲.۳۷۰.۰۰۰کابل آلومینیوم ۹۵+۵۰*۳۳.۱۷۰.۰۰۰
کابل آلومینیوم ۱۲۰+۷۰*۳۴.۰۸۰.۰۰۰کابل آلومینیوم ۱۵۰+۷۰*۳۴.۸۳۰.۰۰۰
کابل آلومینیوم ۱۸۵+۹۵*۳۶.۰۵۰.۰۰۰کابل آلومینیوم ۲۴۰+۱۲۰*۳۷.۷۷۰.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی 2x2x0.6۱۰۵.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی 4x2x0.6۱۹۰.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی 6x2x0.6۲۷۰.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی 10x2x0.6۴۲۵.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی 4.5C-2V۱۵۰.۰۰۰
کابل کولری 4x1.5۴۲۵.۰۰۰کابل کولری 5x1.5۵۲۵.۰۰۰

فروشگاه ستایش

نماینده رسمی و اصلی سیم و کابل خراسان افشارنژاد در بازار لاله زار تهران

لیست قیمت به روز

لیست قیمت به روز

تحویل فوری سفارش

تحویل فوری سفارش

بالا ترین کیفیت

بالاترین کیفیت

فروش عمده و قیمت همکاری

فروش عمده و قیمت همکاری

مشاوره تخصصی

مشاوره رایگان و تخصصی

ضمانت اصالت

ضمانت اصالت

دانلود کاتالوگ لیست قیمت

جهت دریافت و دانلود لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد فرم زیر را تکمیل نمایید

با یک مشاوره رایگان با کارشناسان سیم و کابل ستایش انتخابی شایسته را برای خود رقم بزنید!

سیم و کابل ستایش عرضه کننده انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار

برند سیم و کابل افشارنژاد خراسان

شرکت صنعتی الکتریک خراسان ( خراسان افشار نژاد ) در سال 1345 هـ.ش در شهر مقدس مشهد تاسیس شد و پس از گذشت یک سال یعنی در سال 1346 به عنوان یکی از اولین تولیدکنندگان سیم و کابل در ایران به بهره‌برداری رسید و به صورت کاملا حرفه‌ای پا به عرصه تولید سیم و کابل گذاشت. در بدو تاسیس، شرکت صنعتی الکتریک خراسان با یک خط تولید ایتالیایی، سیم‌های تابیده مسی را با گرانول پی‌وی‌سی که از کشور ژاپن به ایران وارد می‌نمود، روکش می‌کرد.

 پس از گذشت تنها چند سال، این فعالیت با سرعت بسیار بالا تحت نظارت و ادامه همکاری با کشور ژاپن ضمن دریافت تکنولوژی از این کشور، شرکت خراسان افشارنژاد فعالیت خود را  توسعه داد و تولید حرفه‌ای به همراه بهره‌گیری از این تکنولوژی بروز در تولیدات خود مطابق با استانداردهای جهانی را به مرحله اجرا گذاشت. در حال حاضر شرکت صنعتی خراسان با گذشت نزدیک به نیم قرن فعالیت، یکی از بهترین‌ها در تولید سیم و کابل کشور به شمار می‌رود و کیفیت عالی و سلامت تولید را همواره سرلوحه کار خود در همه این سال‌ها قرار داده است.

شرکت سیم و کابل خراسان با برخورداری از تجهیزات و ماشین آلات مدرن و پیشرفته و دانش فنی روز، پیشگام در تولید محصولات متنوع و باکیفیت بوده و همواره در سال‌های متمادی به عنوان تولیدکننده‌ی برتر در استان خراسان و سطح کشور نیز شناخته شده است؛ در حال حاضر این مجموعه با مساحت فعلی کارخانه بالغ بر 40,000 متر مربع و زیربنایی حدود 30,000 متر مربع به همراه بیش از 450 نفر پرسنل و ظرفیتی بالغ بر 30,000 تن در سال در حال فعالیت می باشد.

معرفی برند سیم و کابل کسری

امروزه بسیاری از سیم‌ها و کابل‌ها به طور نامناسب و غیر مقاوم به بازار عرضه می‌شوند. با مشاهده در لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد به به‌صرفه بودن محصول پی می‌برید. این محصول، در برابر نوسانات جریان برق بسیار مقاوم عمل می‌کند و استاندارد و بسیار مقاوم است. استفاده از مس در این محصول موجب شده است انتقال جریان الکتریکی به خوبی ایجاد شود و به بهترین نحو بتواند به وظیفه خود یعنی انتقال جریان الکتریکی، عمل نماید. اگر درباره استانداردهای جهانی انتقال جریان الکتریکی مطالعه کنید، متوجه می‌شوید مهم‌ترین مشخصه‌ای که در سیم و کابل مطرح می‌باشد حداکثر مقاومت بالای جریان هدایت شونده است که باعث کیفیت بالای محصول می‌شود.

انواع سیم و کابل های خراسان افشارنژاد

در این مجموعه، روکش مناسب و با مقاومت مرغوب با ولتاژ مناسب در کنار هم قرارگرفته تا جریان الکتریکی مورد نظر شما ایجاد شود. در حال حاضر در لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد، انواع مختلفی از سیم و کابل‌ها با قیمت‌های مختلف و کارکرد‌های متفاوت، وجود دارد. محصولات این لیست شامل قسمت‌های مختلفی همچون سیم تک رشته‌افشان، کابل‌افشان، کابل زمینی و کابل مخابراتی، کابل‌افشان دو روکشه، کابل‌افشان شیلددار، کابل کولری، کابل‌افشان، کابل زمینی و کابل مخابراتی و هوایی است که میتوانید برای خرید سیم و کابل با ما در تماس باشید.

انواع سیم و کابل خراسان افشارنژاد
سایزبندی سیم و کابل خراسان افشارنژاد

سایزبندی کابل خراسان

مشخصات کابل‌ها نیز بدین شرح است که کابل‌های تلفن مخابراتی به‌صورت کلاف‌های ۱۰۰ متری و ۲۵۰ متری تولید می‌شوند؛ همچنین، کلیه سیم‌های برق و کابل آنتن به‌صورت کلاف ۱۰۰ متری می‌باشند. کابل برق‌های‌افشان، علاوه بر موجود بودن به‌صورت کلاف ۱۰۰ متری، به‌صورت قرقره‌ای نیز تولید می‌شوند. که ابعاد بدین صورت است:

۲×۱.۲×۱.۵ ، ۲×۲.۵ ، ۲×۴.۲×۶
۳×۱.۳×۱.۵ ، ۳×۲.۵ ، ۳×۴.۳×۶
۴×۱.۴×۱.۵ ، ۴×۲.۵ ، ۴×۴.۴×۶
۵×۱.۵×۱.۵ ، ۵×۲.۵ ، ۵×۴.۵×۶

سایزبندی سیم و کابل خراسان افشارنژاد

متراژ تمامی محصولات سیم و کابل خراسان به صورت حلقه‌های 100 متری می‌باشد.

خرید سیم و کابل خراسان افشارنژاد

با توجه به نوسانات بازار جالب است بدانید، قیمت‌های موجود در لیست قیمت خراسان افشارنژاد با احتساب درصدی است که بر روی لیست قیمت اصلی، افزایش یا کاهش می‌یابد. این محاسبات به‌صورت لحظه‌ای تعیین می‌شود. بدین صورت که نمایندگان شرکت سیم و کابل خراسان یک لیست قیمت پایه از شرکت دریافت می‌کنند که با توجه به وضعیت قیمت مس در بازار، متفاوت است. در مجموعه مابه جهت محاسبه قیمت سیم‌های ارت خود می‌توانید از قیمت‌های قرار داده شده سایر سیم‌ها استفاده نمایید.

فایل لیست قیمت خراسان با قابلیت دانلود در این صفحه قرار داده شده است. سیم برق ارت و سیم‌های رنگی با یکدیگر یکسان است که در صورت نیاز به دانلود لیست قیمت سیم و کابل، مراجعه نمایید. لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد بسیار به صرفه بوده و آماده ارائه خدمت به شما می‌باشد؛ به‌خصوص که در این سال‌ها با وجود تحریم‌ها، تولیدات باکیفیت را افزایش داده است و می‌تواند در رونق اقتصادی کشور نقش مفیدی داشته باشد.

خرید سیم و کابل خراسان افشارنژاد

نمایندگی سیم و کابل خراسان

فروش و ارائه کلیه محصولات شرکت سیم و کابل خراسان ( افشارنژاد ) به عهده نمایندگان رسمی این شرکت می‌باشد؛ از اولین فوائد این کار نظارت مستقیم شرکت خراسان بر محصولات تولیدی خود توسط نمایندگان خواهد بود از این رو در صورتی که هر شخص یا نماینده‌ای، تخلفی در پخش محصولات اصلی این برند انجام دهد به راحتی قابل پیگیری بوده و نمایندگی از شخص یا شرکت متخلف در سریعترین زمان ممکن سلب می شود..!

 از دیگر مزیت‌های خرید از نماینده رسمی سیم و کابل خراسان، قیمت دسته اول و اعلام شده توسط کارخانه است. شرکت افشار نژاد خراسان با نوسانات مختلف قیمت مس، گاهی به صورت روزانه مجبور به اعلام لیست قیمت سیم و کابل جدید و تغییر قیمت به نمایندگان خود می‌شود که این کار ضمن این که از آسیب، ضرر و زیان مالی به خریداران جلوگیری می‌کند، سبب می‌شود تا از اعلام  قیمت‌های مختلف و متفاوت و به اصطلاح ده قیمتی شدن محصولات خراسان در بازار جلوگیری شود.

همان طور که گفته شد سیم‌ها و کابل‌های برق افشارنژاد در انواع متخلفی تهیه و توزیع و در فروشگاه ستایش کابل واقع در لاله زار تهران ارائه می شود. گروه تجهیزات برق خراسان ( خراسان افشارنژاد ) ، سیم و کابل تولیدی شرکت خود را در انواع و سایزهای مختلف ارائه می‌کند که فروشگاه آنلاین سیم و کابل ستایش بصورت مستقیم و بی‌واسطه با تضمین کیفیت به کاربران و سروران گرامی همیشه همراه خود در بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت اراپه می‌دهد؛ شما به راحتی می توانید از طریق شماره های قرار داده شده در سایت با کارشناسان فروش ما تماس حاصل نموده و محصول مورد نظر خود را به راحتی سفارش دهید.

سوالات متداول

شما به راحتی می توانید از طریق شماره های زیر با کارشناسان سیم و کابل ستایش در ارتباط باشید و از فرصت مشاوره رایگان خود استفاده نمایید.

۰۲۱۳۶۶۱۴۶۳۶  📞 |  ۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲ 📞

لیست قیمت به روز سیم و کابل خراسان افشارنژاد به صورت روزانه در وب سایت سیم و کابل ستایش آپدیت میشود که میتوانید برای مشاهده و دانلود آن به این سایت مراجعه کنید.

در همین صفحه میتوانید با وارد کردن نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود کاتالوگ لیست قیمت افشارنژاد را دانلود کنید.

محصولات برند افشارنژاد خراسان محدود به انواع سیم و کابل است که مهمترین آنها شامل : کابل افشان خراسان، کابل افشان دو روکش خراسان، کابل افشان شیلد دار، کابل زمینی، سیم افشان، کابل آلومینیوم، کابل کولری، کابل مخابراتی میباشد.

برای خرید سیم و کابل پیشنهاد میشود از یک مشاوره با تجربه کمک بگیرید و علاوه بر آن فاکتور هایی مثل عایق سیم و کابل، انتخاب سیم و کابل با کیفیت بالا، توجه به رنگ عایق سیم، میزان انعطاف پذیری، سایز و اندازه سیم و کابل، برند، فروشگاه معتبر و …. را هم مورد بررسی قرار دهید.

پاسخ به این سوال نیازمند اطلاع از کار شما می باشد بنابراین جهت انتخاب بهترین گزینه برای خود با کارشناسان سیم و کابل ستایش تماس بگیرید تا مناسب ترین انتخاب را داشته باشید!

سیم و کابل ستایش به عنوان نمایندگی معتبر خراسان افشار نؤاد در لاله زار جنوبی، کوچه اتحادیه، پاساژ اتحادیه طبقه۲ پلاک ۱۵ است.

قیمت مناسب در عین حال کیفیت بالا و استاندارد های جهانی افشارنژاد خراسان را به یکی از پرفروش ترین برند های سیم و کابل در بازار تبدیل کرده است .

فروشگاه سیم و کابل ستایش با بیش از دو دهه تجربه فعالیت در زمینه فروش انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار، تمامی سعی خود را بر آن داشته تا اولویت اول خود را رضایت و اعتماد مشتری قرار دهد.

هزینه ها به نسبت وزن، تعداد و فاصله کاملا متغیر است سعی می کنیم از هزینه های اضافی پرهیز کنیم و با مناسب ترین قیمت و در سریعترین زمان سفارش شما را به دستتان برسانیم.

 

فروشگاه سیم و کابل ستایش بصورت کاملا تخصصی سعی در فروش تجهیزات صنعتی و انواع سیم و کابل با کیفیت و تولید شده توسط شرکت سازنده اصلی را دارد؛ بدیهی است که طبق قوانین تجارت الکترونیک ایران هر محصولی که آسیب یا ایرادی داشت و یا محصول اصل و اورجینال نبود، تا ۷ روز توسط فروشنده گارانتی می شود و شما میتوانید محصول را مرجوع یا تعویض کنید.

 

آخرین به روز رسانی : 1402/09/23

7 پاسخ

  1. لطفا آدرستون رو برای بنده ارسال کنین

جهت دریافت کاتالوگ سیم و کابل خراسان کلیک کنید.