سیم و کابل ستایش ( ستایش کابل )

سیم و کابل کسری

نمایندگی اصلی و رسمی برند کسری در لاله زار

لیست قیمت سیم و کابل کسری

آخرین تاریخ به روز رسانی : 19 آذر 1402

نوع محصولقیمتنوع محصولقیمت
کابل زمینی 1.5*2172.000کابل زمینی 2.5*2257.000
کابل زمینی 4*2409.000کابل زمینی 6*2568.000
کابل زمینی 10*21.000.000کابل زمینی 16*21.600.000
کابل زمینی 25*2تماس بگیریدکابل زمینی 1.5*3247.000
کابل زمینی 2.5*3376.000کابل زمینی 4*3633.000
کابل زمینی 6*3880.000کابل زمینی 10*31.570.000
کابل زمینی 16*32.330.000
کابل زمینی 16+25*3.4.350.000
کابل زمینی 16+35*35.540.000کابل زمینی 35+70*311.400.000
کابل زمینی 50+95*315.600.000
کابل زمینی 1.5*4317.000کابل زمینی 2.5*4475.000
کابل زمینی 4*4794.000کابل زمینی 6*41.130.000
کابل زمینی 10*41.870.000کابل زمینی 16*42.810.000
کابل زمینی 25*44.650.000کابل زمینی 35*46.500.000
کابل زمینی 1.5*5420.000کابل زمینی 2.5*5640.000
کابل زمینی 4*51.000.000کابل زمینی 6*51.450.000
کابل زمینی 10*52.350.000کابل زمینی 16*53.500.000
کابل زمینی 25*55.800.000کابل زمینی 35*58.200.000
کابل زمینی 1.5*7720.000
کابل زمینی 1.5*101.050.000
کابل زمینی 1.5*121.270.000
کابل زمینی 1.5*161.690.000کابل زمینی 1.5*192.200.000
کابل زمینی 1.5*242.630.000
کابل مهار دار ۱.۵*۱۲ 1.680.000کابل مهار دار ۱.۵*۱۶ 2.240.000
کابل افشان ۰.۵*۲ 66.000کابل افشان 1*2106.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲81.000کابل افشان ۱.۵*۲143.000
کابل افشان ۲.۵*۲222.000کابل افشان ۴*۲382.000
کابل افشان ۶*۲530.000کابل افشان ۱۰*۲970.000
کابل افشان ۱۶*۲1.500.000کابل افشان ۰.۵*۳92.000
کابل افشان ۰.۷۵*۳113.000کابل افشان ۱*۳149.000
کابل افشان ۱.۵*۳204.000کابل افشان ۲.۵*۳317.000
کابل افشان ۴*۳550.000کابل افشان ۶*۳772.000
کابل افشان ۱۰*۳1.380.000کابل افشان ۱۶*۳2.030.000
کابل افشان ۲۵*۳3.400.000کابل افشان 16+25*۳4.000.000
کابل افشان ۳۵*۳4.470.000کابل افشان 16+35*۳5.080.000
کابل افشان ۵۰*۳6.400.000کابل افشان 25+50*۳7.400.000
کابل افشان ۷۰*۳8.900.000کابل افشان 35+70*310.400.000
کابل افشان ۹۵*۳12.400.000کابل افشان 50+95*۳14.400.000
کابل افشان 70+120*317.000.000
کابل افشان ۰.۵*۴120.000کابل افشان ۰.۷۵*۴146.000
کابل افشان ۱*۴191.000کابل افشان ۱.۵*۴261.000
کابل افشان ۲.۵*۴406.000کابل افشان ۴*۴714.000
کابل افشان ۶*۴991.000کابل افشان ۱۰*۴1.770.000
کابل افشان ۱۶*۴2.650.000کابل افشان ۲۵*۴4.500.000
کابل افشان ۳۵*۴6.300.000کابل افشان ۰.۵*۵162.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵218.000کابل افشان ۱*۵247.000
کابل افشان ۱.۵*۵323.000کابل افشان ۲.۵*۵505.000
کابل افشان ۴*۵870.000کابل افشان ۶*۵1.282.000
کابل افشان ۱۰*۵2.270.000کابل افشان ۱۶*۵3.300.000
کابل افشان ۲۵*۵5.700.000کابل افشان ۳۵*۵7.900.000
کابل افشان ۰.۵*۶202.000کابل افشان ۰.۷۵*۶263.000
کابل افشان ۱*۶350.000کابل افشان ۱.۵*۶473.000
کابل افشان ۰.۵*۷237.000کابل افشان ۰.۷۵*۷301.000
کابل افشان ۱*۷368.000کابل افشان ۱.۵*۷480.000
کابل افشان ۲.۵*۷820.000کابل افشان ۴*۷1.300.000
کابل افشان ۶*۷1.900.000کابل افشان ۱۰*۷3.200.000
کابل افشان ۰.۵*۸270.000کابل افشان ۰.۷۵*۸360.000
کابل افشان ۱*۸473.000کابل افشان ۱.۵*۸620.000
کابل افشان ۲.۵*۸1.020.000کابل افشان ۰.۵*۱۰360.000
کابل افشان ۰.۷۵*۱۰440.000کابل افشان ۱*۱۰585.000
کابل افشان ۱.۵*۱۰735.000کابل افشان ۲.۵*۱۰1.210.000
کابل افشان ۰.۵*۱۲420.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۲520.000
کابل افشان ۱*۱۲650.000کابل افشان ۱.۵*۱۲885.000
کابل افشان ۲.۵*۱۲1.420.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۴620.000
کابل افشان ۱*۱۴780.000کابل افشان ۱.۵*۱۴1.050.000
کابل افشان ۰.۵*۱۶570.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۶710.000
کابل افشان ۱*۱۶860.000کابل افشان ۱.۵*۱۶1.180.000
کابل افشان ۲.۵*۱۶1.930.000کابل افشان ۰.۵*۲۰700.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲۰910.000کابل افشان ۱*۲۰1.120.000
کابل افشان ۱.۵*۲۰1.540.000کابل افشان ۲.۵*۲۰2.520.000
کابل افشان ۰.۵*۲۴850.000کابل افشان ۰.۷۵*۲۴1.070.000
کابل افشان ۱*۲۴1.330.000کابل افشان ۱.۵*۲۴1.850.000
کابل افشان ۲.۵*۲۴3.100.000کابل افشان ۰.۵*۳۰1.170.000
کابل افشان ۰.۷۵*۳۰1.420.000کابل افشان ۱*۳۰1.820.000
کابل افشان ۱.۵*۳۰2.550.000کابل افشان ۰.۵*۴۰1.580.000
کابل افشان ۰.۷۵*۴۰2.110.000کابل افشان ۱*۴۰2.600.000
کابل افشان ۱.۵*۴۰3.770.000کابل افشان ۰.۵*۵۰1.600.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵۰2.700.000کابل افشان ۱*۵۰3.300.000
کابل افشان ۱.۵*۵۲4.600.000کابل افشان ۰.۵*۶۰1.900.000
کابل افشان ۰.۷۵*۶۰2.800.000کابل افشان ۱*۶۰4.000.000
کابل افشان ۱.۵*۶۱5.500.000کابل افشان ۱.۵*۶۰5.500.000
کابل نایلونی ۰.۵*۲4.600.000کابل نایلونی ۰.۷۵*۲6.200.000
کابل نایلونی ۱*۲8.200.000کابل نایلونی ۱.۵*۲11.000.000
کابل نایلونی ۲.۵*۲18.600.000
کابل کیسه ای ۰.۵*۲4.900.000کابل کیسه ای ۰.۷۵*۲6.500.000
کابل کیسه ای ۱*۲8.500.000
کابل ۱۸۵*۱7.300.000کابل ۲۴۰*۱9.300.000
کابل ۳۰۰*۱11.500.000
سیم ۰.۵2.350.000سیم ۰.۷۵2.130.000
سیم 14.000.000سیم ۱.۵5.710.000
سیم ۲.۵9.090.000سیم ۴15.860.000
سیم ۶23.400.000سیم ۱۰415.000
سیم ۱۶*۱600.000سیم ۲۵*۱970.000
سیم ۳۵*۱1.330.000سیم ۵۰*۱1.900.000
سیم ۷۰*۱2.600.000سیم ۹۵*۱3.600.000
سیم ۱۲۰*۱4.600.000سیم ۱۵۰*۱5.800.000
سیم تخت خاص ۶*۳1.022.000سیم تخت خاص ۱۰*۳1.825.000
سیم تخت خاص ۱۶*۳2.510.000سیم تخت خاص ۲۵*۳4.190.000
سیم تخت خاص ۳۵*۳5.510.000
سیم تخت ۵۰*۳7.500.000سیم تخت ۷۰*۳10.500.000
سیم تخت ۱.۵*۴380.000سیم تخت ۲.۵*۴585.000
سیم تخت ۴*۴1.025.000سیم تخت ۶*۴1.420.000
سیم تخت ۱۰*۴2.040.000سیم تخت ۱۶*۴2.880.000
سیم تخت ۲۵*۴4.800.000
سیم تخت ۱.۵*۸790.000سیم تخت ۲.۵*۸1.320.000
سیم تخت ۱.۵*۱۲1.130.000سیم تخت ۲.۵*۱۲1.780.000
سیم تخت ۱.۵*۱۶1.590.000سیم تخت ۲.۵*۱۶2.670.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲تماس بگیریدکابل شیلد دار ۰.۵*۲106.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲136.000کابل شیلد دار ۱*۲160.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲200.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲330.000
کابل شیلد دار ۴*۲570.000کابل شیلد دار ۶*۲710.000
کابل شیلد دار ۱۰*۲1.250.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳تماس بگیرید
کابل شیلد دار ۰.۵*۳158.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳206.000
کابل شیلد دار ۱*۳237.000کابل شیلد دار ۱.۵*۳294.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۳432.000کابل شیلد دار ۴*۳840.000
کابل شیلد دار ۶*۳1.120.000کابل شیلد دار ۱۰*۳2.070.000
کابل شیلد دار ۱۶*۳3.100.000کابل شیلد دار ۲۵*۳5.000.000
کابل شیلد دار 25+50*312.500.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۴تماس بگیریدکابل شیلد دار ۰.۵*۴192.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴240.000کابل شیلد دار ۱*۴296.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۴370.000کابل شیلد دار ۲.۵*۴575.000
کابل شیلد دار ۴*۴1.000.000کابل شیلد دار ۶*۴1.520.000
کابل شیلد دار ۱۰*۴2.630.000کابل شیلد دار ۱۶*۴4.000.000
کابل شیلد دار ۲۵*۴6.600.000کابل شیلد دار ۳۵*۴8.900.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۵تماس بگیریدکابل شیلد دار ۰.۵*۵240.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۵320.000کابل شیلد دار ۱*۵370.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۵475.000کابل شیلد دار ۲.۵*۵775.000
کابل شیلد دار ۴*۵1.370.000کابل شیلد دار ۶*۵1.950.000
کابل شیلد دار ۱۰*۵3.400.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۶تماس بگیرید
کابل شیلد دار ۰.۵*۶292.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۶380.000
کابل شیلد دار ۱*۶456.000کابل شیلد دار ۱.۵*۶630.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۷328.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۷430.000
کابل شیلد دار ۱*۷540.000کابل شیلد دار ۱.۵*۷726.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۷1.000.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۸300.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۸402.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۸۴۹۰.۰۰۰
کابل شیلد دار ۱*۸605.000کابل شیلد دار ۱.۵*۸790.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۸1.350.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۰تماس بگیرید
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۰486.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۰620.000
کابل شیلد دار ۱*۱۰740.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۰1.020.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۰1.580.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۲تماس بگیرید
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۲595.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۲730.000
کابل شیلد دار ۱*۱۲860.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۲1.130.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۲1.750.000
کابل شیلد دار ۱*۱۴1.050.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۴1.450.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۶تماس بگیریدکابل شیلد دار ۰.۵*۱۶770.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۶870.000کابل شیلد دار ۱*۱۶1.120.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۱۶1.650.000کابل شیلد دار ۲.۵*۱۶2.450.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۰660.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۰880.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۰1.090.000کابل شیلد دار ۱*۲۰1.490.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۰2.050.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۰3.050.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۴810.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۴1.080.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۴1.360.000کابل شیلد دار ۱*۲۴1.780.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۴2.240.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۴4.040.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳۰تماس بگیریدکابل شیلد دار ۰.۵*۳۰1.290.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳۰1.650.000کابل شیلد دار ۱*۳۰2.240.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۳۰3.100.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۴۰1.350.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۴۰1.680.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴۰2.150.000
کابل شیلد دار ۱*۴۰2.950.000کابل شیلد دار ۱.۵*۴۰4.400.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۲تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۴تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۶۵۳.۵۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۱۰۹۲.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۱۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۲۰۱۶۷.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۳۰۲۷۰.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۵۰۴۳۵.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۳۵.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۵۷.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶۸۸.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰۱۵۳.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵۲۲۱.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۰۲۸۱.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰۳۸۰.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰۵۲۰.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰۶۲۰.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰۰۱.۲۵۰.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۹۲.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۹۶.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۱۷۸.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶۲۶۹.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰۴۲۰.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵۶۸۰.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۰۸۸۴.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰۰تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی 4.5c2v۷۰.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v۴۹.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی 3c2v۵۲.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی 2.5c2v۴۵.۰۰۰
کابل کولری ۱.۵*۴27.300.000
کابل کولری ۱*۵21.630.000کابل کولری ۱.۵*۵22.100.000
کابل آلومینیوم ۶*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۰*۲تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۲۵*۲تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۳۵*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۰*۴تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶*۴تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۲۵*۴تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۳۵*۴تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۵.۱۶تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۲۵*۵تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۳۵*۵تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۷۰*۱تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۵۰*۱تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۸۵*۱تماس بگیرید
کابل خشک ۱۰*۱445.0000کابل خشک ۱۶*۱657.000
کابل خشک ۲۵*۱1.084.000کابل خشک ۳۵*۱1.453.000
کابل خشک ۵۰*۱2.100.000کابل خشک ۷۰*۱2.940.000
کابل خشک ۹۵*۱3.990.000کابل خشک 240*۱1.800.000
سیم ۰.۵ خشک2.520.000سیم ۰.۷۵ خشک3.360.000
سیم ۱ خشک4.510.000سیم ۱.۵ خشک6.110.000
سیم ۲.۵ خشک9.090.000سیم ۴ خشک16.400.000
سیم ۶ خشک24.200.000

محصولات سیم و کابل کسری

فروشگاه ستایش

نماینده رسمی و اصلی سیم و کابل کسری در بازار لاله زار تهران

لیست قیمت به روز

لیست قیمت به روز

تحویل فوری سفارش

تحویل فوری سفارش

بالا ترین کیفیت

بالاترین کیفیت

فروش عمده و قیمت همکاری

فروش عمده و قیمت همکاری

مشاوره تخصصی

مشاوره رایگان و تخصصی

ضمانت اصالت

ضمانت اصالت

دانلود کاتالوگ لیست قیمت

جهت دریافت و دانلود لیست قیمت سیم و کابل کسری فرم زیر را تکمیل نمایید

با یک مشاوره رایگان با کارشناسان سیم و کابل ستایش انتخابی شایسته را برای خود رقم بزنید!

سیم و کابل ستایش عرضه کننده انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار

معرفی برند کسری

شرکت تولیدی سیم و کابل کسری الکتریک ماهان با نام تجاری ( سیم و کابل رویان ) سال ۱۳۸۹ پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنایع در شهرک صنعتی شرق سمنان، واقع در استان سمنان شروع به فعالیت نموده است. هدف از تاسیس این شرکت، تولید انــــواع سیم و کابـــل‌های برقی و تلفنی، انواع کابل‌های تخصصی ابزار دقیق، کواکســیال، کابل‌های شبکه، کابل‌های انتقال اطلاعات جهت مصارف ساختمانی، صنعتی، تجاری، ایجاد اشتغال در منطقه و تلاش در راستای رهایی کشور از وابستگی به بیگانگان و تامین نیازهای ضروری کشور به این گونه محصولات می‌باشد. جهــت حمایت از صنعتگران کشور حتی الامــکان سعی شده است که از ماشین آلات تولید داخلی برای فرآیند تولید استفاده شود.

سیم نسوز کسری

سیم نسوز از جمله سیم‌هایی است که دارای پوشش ضد آتش بوده و در مدل‌های مختلف تولید شده است. سیم نسوز با عایق پی‌وی‌سی می‌تواند تا دمای 90 درجه سانتی گراد را نیز تحمل کند. به همین دلیل در مواردی مانند هیتر‌های الکتریکی و اجاق‌ها و تنور‌های برقی استفاده می‌شود. برخی دیگر از سیم‌های نسوز دارای روکش فایبرگلاس هستند و دمای 750 درجه سانتی گراد را تحمل می‌کنند.

سیم کیسه ای کسری

سیم کیسه ای کسری​

سیم کیسه ای از جمله سیم‌هایی است که تحت عنوان سیم افشان خشک خوانده می‌شود و دارای عایق پی‌وی‌سی است. به صورت موازی در کنار هم قرار می‌گیرند و در نهایت عایق از جنس پی‌وی‌سی آن را می‌پوشاند. کابل کیسه ای می‌تواند به عنوان کابل تغذیه‌ای استفاده شود. از کاربردهای این سیم می‌توان به کابل پاور تجهیزات تصویری و صوتی و کابل پاور تحهیزات اداری اشاره نمود.

برند کسری انواع سیم کیسه ای را تهیه و تولید می‌کند. کسری از برندهای ایرانی است و با کیفیت‌ترین سیم و کابل را ارائه می‌دهد. برای تهیه و خرید سیم کیسه ای کسری اصل به نمایندگی‌های معتبر مراجعه نمایید. سیم و کابل ستایش یکی از فروشگاه‌های اینترنتی است که انواع تجهیزات الکتریکی را ارائه می‌دهد. برای تهیه و خرید و اطلاع از لیست قیمت انواع سیم کیسه ای با ما همراه باشید. 

سیم کیسه ای کسری

سیم نایلونی کسری​

سیم نایلونی، جزء سیم‌های دو رشته محسوب می‌شود. این دو رشته به صورت فاز و نول ارائه می‌شوند. سیم نایلونی در وسایل برقی با توان مصرفی کم مانند اتو، لوستر‌ها و سیم سیار استفاده می‌شود. سیم نایلونی کسری از دو رشته نازک تهیه شده است و در ابعاد و اندازه‌های مختلف تولید شده است. سیم نایلون کسری دارای روکش سفید رنگ است. مهم‌ترین نکته در خصوص این سیم قرار دادن در محیط امن و دور از ضربه و رطوبت است؛ چرا که کاملا ظریف و حساس طراحی شده است و هر گونه مشکلات محیطی به آن آسیب وارد می‌کند.

به همین دلیل سعی کنید از حرارت بالا و مواد شیمیایی کاملا دور باشد. این سیم در ابعاد 0.5 * 2، 0.75 * 2، 1 * 2، 1.5 * 2، 2.5* 2 عرضه می‌شود. سیم‌های نایلونی در حلقه‌های 100 متری بسته بندی می‌شود و به فروش می‌رسد. تا حد امکان سعی کنید؛ برای استعلام قیمت دقیق و به روز سیم نایلونی کسری به فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های معتبر مراجعه نمایید. قیمت ‌سیم نایلونی بسته به سایز از 300 هزار تومان تا 900 هزار تومان متغیر است. استاندارد این سیم ISIRI(607)41 می‌باشد.

سیم نایلونی کسری

کابل خشک کسری​

کابل خشک کسری از سیم‌های آلومینیومی ‌مسی است و به دو صورت عایق دار از جنس پی‌وی‌سی و بدون عایق ارائه می‌شود. این کابل‌ها از انعطاف پذیری کمی‌برخوردار هستند و دارای ولتاژ اسمی‌300 تا 500 ولت می‌باشند. ابعاد این کابل بسته به سطح مقطع متفاوت از 0.5، تا 1 متغیر است. مدل‌های دیگری از این کابل وجود دارد که دارای ولتاژ اسمی ‌450 تا 750 بوده و ابعاد سطح مقطع آن از 1 میلی متر بیشتر است. در اصطلاح کابل‌هایی وجود دارد که تحت عنوان NYY خوانده می‌شود و دارای استاندارد VDE است. کابل خشک در موارد مختلفی مانند سیم کشی ساختمان استفاده می‌شود. این کابل به دلیل داشتن تنوع بالا و مقاومت فوق العاده در موارد مختلف استفاده می‌شود.

از مهم‌ترین ملاحظاتی که در استفاده از این کابل مد نظر است؛ عدم دفن آن در زمین و زیر بتن می‌باشد. برند کسری این کابل را کاملا مطابق با استاندارد‌های ملی و بین المللی طراحی و تولید کرده است. برای تهیه و خرید انواع کابل خشک کسری به نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های معتبر مراجعه نمایید. سیم و کابل ستایش از جمله فروشگاه‌های ارائه دهنده محصولات این برند است. ابعاد این محصول کاملا متنوع و به صورت 16 * 1، 35 * 1، 95 * 1، 70 * 1، 2.5 * 2، 6 *2، 25 *2، 16 * 2، 6 * 3، 16 * 3، 35 * 3، 16 + 35* 3، 35 + 70* 3، 1 * 4، 1.5* 4، 4 * 4، 10 * 4، 25 * 4، 1.5 * 5 ارائه می‌شود. برای تهیه و خرید این کابل‌ها از طریق راه‌های ارتباطی با ما در تماس باشید. برای دریافت مشاوره و کسی اطلاعات بیشتر پیرامون سایر محصولات برند کسری با کارشناسان فروشگاه سیم و کابل ستایش در تماس باشید.

کابل افشان کسری

کابل افشان از چند رشته سیم نازک از جنس مس تشکیل شده که با هم پیچ خورده و به هم چسبیده شده اند.‌هادی و عایق این کابل بسیار نرم و انعطاف پذیر است که آن را برای هر صنعتی قابل استفاده کرده است. سطح مقطع آن شامل تعداد قابل توجهی سیم با قطر نازک است که باعث شده نسبت به سیم‌های دیگر دوام کمتری داشته باشد. بنابراین از آن نباید در شرایط سخت فیزیکی استفاده کرد. اما این سیم شعاع خمش بالایی دارد و می‌توان آن را به میزان قابل توجهی بدون آسیب به سیم خم کرد.

کابل افشان کسری

کاربرد کابل افشان کسری

 • ایجاد اتصالات لوازم برقی
 • ایجاد اتصالات لوازم منزل و ماشین آلاتی که به طور ثابت کابل به دوشاخه آنها متصل می‌شود.
 • در پمپ شناور چاه‌های عمیق
 • سیم کشی ساختمان‌ها
 • نیروگاه‌های مراکز توزیع و مصرف برق
 • تامین انرژی فضاهای باز ساختمانی
 • تاسیسات صنعتی
 • طراحی و ساخت موتور (چراکه مجزا بودن عایق آنها باعث افزایش حجم موتور می‌شود.)
 • دوربین‌های مداربسته
 • صنایع مهندسی صدا به منظور انتقال سیگنال صوتی

ویژگی ها کابل افشان کسری

 • نرم و انعطاف پذیر
 • عایق رویی از جنس PVC/D
 • هادی از جنس مس کلاس 5
 • دوام فیزیکی پایین
 • شعاع خمش بالا
کابل مهاردار کسری

کابل مهاردار کسری

یکی دیگر از محصولات سیم و کابل کسری، کابل مهاردار است که به دو صورت هوایی یا مخابراتی از یک تیر چراق برق به دیگری کشیده می‌شود. عمده کابرد این کابل‌ها برای انتقال جریان برق یا مخابراتی بوده که از جنس مس یا آلومینیوم تولید می‌شوند. در اطراف رشته‌های مسی یک نوار جاذب کشیده می‌شود که کابل را در برابر رطوبت حفظ می‌کند. این کابل‌ها مقاومت بالایی در برابر تغییرات جوی، نور خورشید و آب باران دارند.

کابل مهاردار کسری

کاربرد کابل مهاردار کسری

 • قابل نصب در خارج از ساختمان بر روی تیرهای جوبی، بتنی و فلزی
 • امکان استفاده در نزدیکی خطوط با ولتاژ بالا و متوسط
 • بهره گیری در خطوط مخابراتی و راه آهن
 • قابل استفاده در شبکه‌های بین شهری و مناطق کوهستانی
 • کاربری عمومی مخابرات

ویژگی ها کابل مهاردار کسری

 • جلوگیری از برق گرفتگی حیوانات در صورت برخورد با کابل
 • استحکام بالا
 • مقاوم در برابر برف و باران
 • مقاوم در برابر اشعه آفتاب و تغییرات جوی
 • رسانای بالای جریان برق قوی
 • متشکل از 200 رشته سیم‌هادی درهم تنیده

سیم افشان کسری

سیم افشان یک سیم تک رشته ای است که همانند کابل افشان، قابلیت انعطاف پذیری بالایی دارد. پیچیدگی سیم‌های مسی در این محصول باعث می‌شود تا طول سیم و مقاومت الکتریکی آن بالا رود. از انواع سیم افشان بر اساس نوع‌هادی می‌توان به سیم افشان آلومینیومی، سیم افشان مسی و سیم افشان آلومینیومی با پوشش مسی اشاره کرد. ولتاژ تست در سیم‌هایی با ولتاژ 300 تا 500 برابر با 2000 ولت و در سیم‌های با ولتاژ نامی 450 تا 750 برابر با 2500 ولت است. اگر عباراتی چون AF و یا MH روی این سیم‌ها درج شده باشد، به معنای افشان بودن سیم است.

سیم افشان کسری

کاربرد سیم افشان کسری

 • ساختمان سازی
 • صنعت
 • آلات موسیقی
 • ابزار صوتی و تصویری
 • تابلوهای با ولتاژ 750 ولت
 • تجهیزات الکتریکی
 • کلیدها
 • سیستم روشنایی
 • وسایل برقی

ویژگی های سیم افشان کسری

 • انعطاف پذیری بالا
 • مقاومت الکتریکی بالا
 • ضخامت بین 07 میلی متر تا 2.8 میلی متر
 • کارایی بیشتر‌هادی سیم افشان نسب به سیم‌های دیگر
 • دارای عایق PVC/V
 • دارای‌هادی مسی با خلوص بالا در نوع 5
سیم تخت کسری

سیم تخت کسری

یکی از انواع پرکاربرد سیم و کابل کسری، نوع تخت آن است که به دلیل ظاهر متفاوتی که با سیم گرد دارد، با عنوان تخت شناخته می‌شود. در این نوع، سیم‌ها به صورت موازی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و سطح مقطح مسطحی دارند. از وظایف سیم و کابل تخت می‌توان به انتقال جریان برق و داده اشاره کرد. سیم تخت به دلیل چیدمان, عملکرد ثابتی دارند و نسبت به دیگر محصولات، سبک‌تر، نازک‌تر و انعطاف پذیرتر هستند.

سیم تخت کسری

کاربرد سیم تخت کسری

 • پزشکی
 • طراحی و ساخت انواع ربات
 • ارسال داده و سیگنال
 • استفاده نوع کابلی آن در آسانسور و جرثقیل
 • کلین روم‌های آزمایشگاه
 • قابل استفاده در صنعت، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

ویژگی های سیم تخت کسری

 • انعطاف پذیری بالا
 • دارای عایق محافظ
 • مقاومت بالا در برابر آسیب‌های محیطی
 • وزن کم و سبک
 • قابلیت بالای اتکا
 • توان کششی بالا
 • انتقال گرما به شکل مناسب
 • تسهیل در حمل و نقل

کابل زمینی کسری

از دیگر محصولات سیم و کابل کسری می‌توان به کابل زمینی اشاره کرد. درواقع این دسته از کابل‌ها بسته به شرایط در زمین کابل کشی می‌شوند و از زیرخاک وظیفه توزیع جریان الکتریکی را برعهده دارند. از این نوع کابل در مناطق پرجمعیت، اطراف نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها استفاده می‌شود. کابل‌های زیرزمینی از تعدادی هسته،‌هادی‌های مسی یا آلومینیومی و غلاف فلزی از جنس سرب تشکیل شده اند.

کابل زمینی کسری

کاربرد سیم زمینی کسری

 • سیستم‌های حمل و نقل راه آهن، مترو و فرودگاه‌ها
 • توزیع برق
 • انتقال صدا، داده و سیگنال‌های تصویری در صنعت مخابرات
 • صنعت نفت و گاز
 • سیستم آب و فاضلاب
 • مناطق پرجمعیت
 • نزدیک خطوط هوایی
 • نزدیک خط تلفن، نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها

ویژگی های سیم زمینی کسری

 • جذب بارهای برق اظطراری
 • احتمال برخورد کم آن با رعد و برق
 • نصب آسان با کمک باند کوچک زمین
 • احتمال پایین خرابی‌ها
 • حساسیت کم نسبت به تغییرات آب و هوا
 • کاهش میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی
 • عدم ایجاد مشکل برای پروازها
 • غیرممکن شدن خرابکاری و دزدی سیم کشی‌ها
کابل نایلونی کسری

کابل نایلونی کسری

کابل نایلونی یکی از سیم‌های انتقال دهنده جریان برق است که کاربرد زیادی در سیم کشی ساختمانی دارد. این نوع سیم از دو رشته سیم سفید به هم چسبیده تشکیل شده که با استفاده از آنها می‌توان فاز و نول را از یکدیگر جدا کرد. این محصول، اولین سیم پی وی سی با فرمولاسیون پیش ساخته است که از مواد ویژه ای با ویژگی‌های ضدحریق، ضد فرسایش و دمای بالا عایق بندی شده است.

کابل نایلونی کسری

کاربرد کابل نایلونی کسری

 • ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری
 • سیم کشی روکار
 • فضاهایی با فشار مکانیکی پایین
 • لوسترها
 • سیم سیارهای خانگی
 • سیم رابط تابلوهای فرمان

ویژگی های کابل نایلونی کسری

 • محکم
 • کشسانی بالا
 • ضدآب
 • مقاوم به مواد شیمیایی
 • انعطاف پذیری بالا
 • طول عمر بالا

کابل شیلد دار کسری

یکی دیگر از محصولات پرکاربرد سیم و کابل کسری، کابل شیلدار است که جهت محافظت از اطلاعات جاری کابل‌ها در مقابل تداخلات مکانیکی و الکترونیکی استفاده می‌شود. در این نوع کابل، دورشته سیم در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و یک بافت شیلددار روی آن‌ها را پوشش می‌دهد. وزن پایین این کابل‌ها مهم‌ترین مشخصه آنها به شمار می‌رود که همچون یک عایق سبک از فلزات رسانا چون مس و آلومیتنیوم محافظت می‌کند.

کابل شیلد دار کسری

کاربرد کابل شیبد دار کسری

 • نصب در کانال‌ها و سینی‌ها
 • تجهیزات حمل و نقل مکانیکی و ماشین افزارها
 • مناسب بای ساختمان‌ها با دمای منفی 5 تا مثبت 40 درجه سانتی گراد
 • مناسب برای صنایع برق در قالب کابل فشار قوی و فشار ضعیف

ویژگی های کابل شیلد دار کسری

 • طول عمر بیشتر
 • مقاومت بهتر در شرایط مختلف آب و هوایی
 • عدم تشکیل یک لایه رسانا و انتقال ولتاژ در حضور مواد روغنی و رطوبت
 • محافظت از نویزهای الکتریکی و فشارهای مکانیکی
 • حفظ پایداری جریان
 • مقاومت بالا نسبت به خوردگی و زنگ زدگی
کابل کولری کسری​

کابل کولری کسری

کابل کولری یکی از انواع کابل جریان برق سبک است که درحال حاضر برای انواع کولر و موارد دیگر در صنعت به کار می‌رود. عایق این کابل از جنس پی وی سی و یا XPLE و‌هادی آن از مس آنیل شده است. دو نمونه از این کابل‌ها شامل کابل کولری افشان و کابل کولری مفتولی است، که ار نوع افشان آن برای کولرهای آبی و از نوع مفتولی آن در کولرهای گازی استفاده می‌کنند.

کابل کولری کسری​

کاربرد کابل کولری کسری

 • انتقال سیگنال‌های کنترلی به یونیت‌های کولرگازی
 • استفاده برای کولرهای آبی
 • کابل ورودی برای اتصال لوازم برقی و ماشین آلاتی که دوشاخه آنها باید به طور ثابت به کابل متصل باشد.

ویژگی های کابل کولری کسری

 • دارای عایق بسیار قدرتمند جهت حفاظت از اجزای داخلی کابل
 • قابلیت رسانایی بالا
 • طول عمر و ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر شرایط مختلف جوی و رطوبت

کابل مخابراتی زمینی و هوایی کسری

از دیگر محصولات سیم و کابل کسری می‌توان به کابل مخابراتی زمینی و هوایی اشاره کرد. کابل مخابراتی برای انتقال اطلاعات و ارتباطات بین شبکه‌ها و دستگاه‌های مختلفی استفاده می‌شود. این کابل‌ها معمولا یک رشته فیبر نوری، مسی و یا هر دو باهم ساخته شده اند که عایقی از آنها محافظت می‌کند. این کابل‌ها در دو نوع هوایی و زمینی تولید می‌شوند. کابل هوایی اغلب طوسی رنگ بوده و با انعطاف پذیری بیشتر، تنها در داخل ساختمان‌ها استفاده می‌شود. چراکه مقاومتی در برابر اشعه نور آفتاب ندارند. اما کابل مخابراتی زمینی دارای مقاومت بالاتری است و از آن در مقابل شرایط جوی متغیر استفاده می‌شود.

کابل مخابراتی زمینی و هوایی کسری

کاربرد کابل مخابراتی زمینی و هوایی کسری

 • مناطق پرجمعیت
 • انتقال اطلاعات در زیر آب
 • قابل استفاده در مکان‌هایی که کابل تلفن خطرساز است.

کاربرد کابل مخابرات هوایی:

 • انتقال به مناطق بسیار دور
 • اتصال خطوط ثابت تلفن و اینترنت در داخل ساختمان

ویژگی های کابل مخابراتی زمینی و هوایی کسری

 • اتلاف حرارت در کابل‌های زمینی بسیار پایین است.
 • کابل‌های زمینی مقاومت بالایی در برابر شرایط جوی مختلف و رطوبت دارند.
 • کابل‌های هوایی روکش و غلاف ندارند و خنک شدن آنها به صورت طبیعی توسط هوا انجام می‌شود.
 • کابل‌های هوایی ارزان‌تر و تعمیر آنها آسان‌تر است.
کابل آلومینیومی کسری​

کابل آلومینیومی کسری

کابل آلومینیومی کسری یک نوع کابل قابل استفاده در مصارف الکتریکی است که جایگزین فلز مس شده است. این کابل‌های جایگزین همچون فلز مس به خوبی از وظیفه خود برمی آیند و نسبت به فلز مس ارزان‌تر می‌باشند. این نوع کابل‌ها در دو نوع زمینی و خودنگه دار تولید می‌شوند. از کابل‌های زمینی در مکان‌هایی استفاده می‌شود که تحرک زیادی برای کابل وجود نداشته باشد.

کابل آلومینیومی کسری​

کاربرد کابل آلومینیومی کسری

 • شبکه انتقال و توزیع برق
 • سیم کشی محل زندگی، لوازم خانگی، ساختمان‌ها و هواپیماها

ویژگی های کابل آلومینیومی کسری

 • رسانای مطلوب
 • مقاومت نسبتا پایین
 • قیمت ارزان
 • ضریب انبساط حرارتی بالا

سیم خشک کسری

یکی دیگر از محصولات سیم و کابل کسری، سیم خشک است. سیم خشک یا کابل مفتولی به کابلی گفته می‌شود که از یک یا چند رشته سیم مفتولی تشکیل شده است. هسته آن از فلز مس است و رسانایی بالایی دارد. اما این نوع سیم همانطور که از نام آن پیداست، بسیار خشک و غیرقابل انعطاف است. از این نوع سیم در مکان‌هایی استفاده می‌شود که نیازی به تحرک و انعطاف نمی باشد.

کاربرد سیم خشک کسری

 • سیم خاردار
 • توری جوشی
 • توری پرسی
 • توری گابیون
 • خطوط انتقال قدرت
 • در کشاورزی به عنوان آویز

ویژگی های سیم خشک کسری

 • هادی از جنس مس
 • عایق پلیمری
 • مقاومت بالا
 • خشک و غیرقابل انعطاف

قیمت سیم و کابل کسری در نمایندگی لاله زار

سیم و کابل کسری یکی از برندهای معتبر تولید کننده سیم و کابل است که با 20 سال تجربه، جایگاه ویژه ای درمیان رقبا پیدا کرده است. محصولات این شرکت با بالاترین کیفیت و به روزترین تجهیزات تولید می‌شوند و توانسته اند بخشی از نیازهای کشور را تامین کنند. فروشگاه ستایش یکی از نمایندگی‌های اصلی سیم و کابل کسری در لاله زار است که محصولات متنوعی چون کابل افشان، کابل مهاردار، سیم تخت، کابل زمینی و غیره را عرضه می‌کند.

قیمت این محصولات یه عوامل مختلفی چون کیفیت، جنس، متراژ، قطر، متریال به کار رفته، نوع سیم و نوع غلاف بستگی دارد. همچنین فلز تشکیل دهنده سیم و کابل‌ها از مس است که قیمت جهانی بر آن تاثیر مستقیمی می‌گذارد. از طرف دیگر، عایق پوشش دهنده مغز مسی از پلیمر تشکیل شده و هرچه از جنس مرغوب‌تری باشد قیمت بالاتری دارد.

خرید سیم و کابل کسری از نمایندگی اصلی

خرید سیم و کابل کسری از نمایندگی اصلی

سیم و کابل کسری دارای ویژگی‌های بسیاری چون کیفیت و تنوع بالا است که مطابق با استانداردهای بین المللی تولید شده اند. این محصولات با کارایی بالایی که دارند، نیازهای مختلفی چون کابل کشی برق، شبکه و تلفن را پوشش می‌دهند. اما برای دسترسی به این تنوع بالای محصولات باید به کجا مراجعه کرد؟ مطمئنا خرید از یک فروشگاه محلی نمی تواند نمامی این محصولات را در اختیار شما قرار دهد. بنابراین بهتر است به نمایندگی اصلی مراجعه نمایید.

نمایندگی اصلی سیم و کابل کسری در لاله زار با ارائه بهترین و با کیفیت‌ترین کالاها توانسته رضایت حداکثری مشتریان را فراهم سازد. خدمات پس از فروش این محصولات نیز در نمایندگی ارائه می‌شود که با تیم مجرب خود، مشاوره فنی و خدمات حرفه ای را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای تهیه سیم و کابل، حتما به نمایندگی اصلی آن مراجعه نمایید.

سوالات متداول

شما به راحتی می توانید از طریق شماره های زیر با کارشناسان سیم و کابل ستایش در ارتباط باشید و از فرصت مشاوره رایگان خود استفاده نمایید.

۰۲۱۳۶۶۱۴۶۳۶  📞 |  ۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲ 📞

لیست قیمت به روز سیم و کابل کسری به صورت روزانه در وب سایت سیم و کابل ستایش آپدیت میشود که میتوانید برای مشاهده و دانلود آن به این سایت مراجعه کنید.

در همین صفحه میتوانید با وارد کردن نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود کاتالوگ لیست قیمت کسری را دانلود کنید.

محصولات برند کسری محدود به انواع سیم و کابل است که مهمترین آنها شامل : کابل افشان کسری، کابل مهار دار کسری، کابل نایلونی کسری، کابل کیسه ای کسری، سیم افشان کسری، سیم تخت کسری، کابل شیلد دار کسری، کابل مخابراتی هوایی کسری، کابل کولری کسری، کابل آلومینیوم کسری، کابل خشک کسری، سیم خشک کسری میباشد.

برای خرید سیم و کابل پیشنهاد میشود از یک مشاوره با تجربه کمک بگیرید و علاوه بر آن فاکتور هایی مثل عایق سیم و کابل، انتخاب سیم و کابل با کیفیت بالا، توجه به رنگ عایق سیم، میزان انعطاف پذیری، سایز و اندازه سیم و کابل، برند، فروشگاه معتبر و …. را هم مورد بررسی قرار دهید.

پاسخ به این سوال نیازمند اطلاع از کار شما می باشد بنابراین جهت انتخاب بهترین گزینه برای خود با کارشناسان سیم و کابل ستایش تماس بگیرید تا مناسب ترین انتخاب را داشته باشید!

سیم و کابل ستایش به عنوان نمایندگی معتبر کسری در لاله زار جنوبی، کوچه اتحادیه، پاساژ اتحادیه طبقه۲ پلاک ۱۵ است.

قیمت مناسب در عین حال کیفیت بالا و استاندارد های جهانی کسری را به یکی از پرفروش ترین برند های سیم و کابل در بازار تبدیل کرده است .

فروشگاه سیم و کابل ستایش با بیش از دو دهه تجربه فعالیت در زمینه فروش انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار، تمامی سعی خود را بر آن داشته تا اولویت اول خود را رضایت و اعتماد مشتری قرار دهد.

هزینه ها به نسبت وزن، تعداد و فاصله کاملا متغیر است سعی می کنیم از هزینه های اضافی پرهیز کنیم و با مناسب ترین قیمت و در سریعترین زمان سفارش شما را به دستتان برسانیم.

 

فروشگاه سیم و کابل ستایش بصورت کاملا تخصصی سعی در فروش تجهیزات صنعتی و انواع سیم و کابل با کیفیت و تولید شده توسط شرکت سازنده اصلی را دارد؛ بدیهی است که طبق قوانین تجارت الکترونیک ایران هر محصولی که آسیب یا ایرادی داشت و یا محصول اصل و اورجینال نبود، تا ۷ روز توسط فروشنده گارانتی می شود و شما میتوانید محصول را مرجوع یا تعویض کنید.

 

آخرین به روز رسانی : 1402/09/11

31 پاسخ

 1. شما همیشه امیدوارم کننده صحبت می کنید و این خیلی خوبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت دریافت کاتالوگ سیم و کابل کسری کلیک کنید.