سیم و کابل ستایش ( ستایش کابل )

لیست قیمت سیم و کابل سیمند

 به روزترین لیست قیمت سیم و کابل سیمند در سیم و کابل ستایش به عنوان یکی از نمایندگی های فروش سیم و کابل سیمند (شرکت توسعه آروین الکترونیک پارس) در قلب بازار لاله زار تهران در خدمت شماست تا محصولات این شرکت و به روز ترین لیست قیمت محصولات را با بهترین کیفیت در اختیار شما قرار دهد.

شرکت توسعه آروین الکترونیک پارس در نیمه دوم دهه هشتاد با اتکا به دانش روز و به روزترین تجهیزات اقدام به تاسیس شرکت خود کرد و هدف اصلی را بر پایه تولید محصولاتی با بالاترین کیفیت و رعایت تمامی استاندارد ها ، بنا نهاد.

سیم و کابل سیمند
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)
سیم افشان0.5*1حلقهتماس بگیریدسیم افشان0.75*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان 1*1حلقهتماس بگیریدسیم افشان 1.5*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان2.5*1حلقهتماس بگیریدسیم افشان 4*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان 6*1حلقهتماس بگیریدسیم افشان10*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان16*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان 25*1قرقرهتماس بگیریدسیم افشان 35*1قرقرهتماس بگیرید
سیم افشان 50*1قرقرهتماس بگیریدسیم افشان 70*1قرقرهتماس بگیرید
سیم افشان 95*1قرقرهتماس بگیریدسیم افشان 150*1قرقرهتماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)
سیم مفتولی 0.5*1حلقهتماس بگیریدسیم مفتولی 1*1حلقهتماس بگیرید
سیم مفتولی 1.5*1حلقهتماس بگیریدسیم مفتولی 2.5*1حلقهتماس بگیرید
سیم مفتولی4*1حلقه تماس بگیریدسیم مفتولی 6*1حلقه تماس بگیرید
سیم مفتولی 10*1حلقهتماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)
سیم نیمه افشان 1.5*1حلقه تماس بگیریدسیم نیمه افشان 2.5*1حلقه تماس بگیرید
سیم نیمه افشان 4*1حلقه تماس بگیریدسیم نیمه افشان 10*1حلقه تماس بگیرید
سیم نیمه افشان 16*1حلقهتماس بگیریدسیم نیمه افشان 25*1حلقه تماس بگیرید
سیم نیمه افشان 35*1حلقه تماس بگیریدسیم نیمه افشان 50*1حلقه تماس بگیرید
سیم نیمه افشان 70*1حلقه تماس بگیریدسیم نیمه افشان 95*1حلقه تماس بگیرید
سیم نیمه افشان 120*1حلقه تماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)
کابل افشان (6.7) 4*2قرقره تماس بگیریدکابل افشان (6.7) 6*2قرقره تماس بگیرید
کابل افشان (6.7) 10*2قرقره تماس بگیریدکابل افشان (6.7) 4*3قرقره تماس بگیرید
کابل افشان (6.7) 6*3قرقرهتماس بگیریدکابل افشان (6.7) 10*3قرقره تماس بگیرید
کابل افشان (6.7) 16*3قرقره تماس بگیریدکابل افشان (6.7) 4*4قرقره تماس بگیرید
کابل افشان (6.7) 6*4قرقرهتماس بگیریدکابل افشان (6.7) 10*4قرقره تماس بگیرید
کابل افشان (6.7) 16*4قرقره تماس بگیریدکابل افشان (6.7) 4*5قرقره تماس بگیرید
کابل افشان (6.7) 6*5قرقره تماس بگیریدکابل افشان (6.7) 10*5قرقره تماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)
کابل مفتول (6.7) 4*2قرقره تماس بگیریدکابل مفتول (6.7) 6*2قرقره تماس بگیرید
کابل مفتول (6.7) 10*2قرقرهتماس بگیریدکابل مفتول (6.7) 4*3قرقره تماس بگیرید
کابل مفتول (6.7) 6*3قرقره تماس بگیریدکابل مفتول (6.7) 10*3قرقره تماس بگیرید
کابل مفتول (6.7) 4*4قرقره تماس بگیریدکابل مفتول (6.7) 6*4قرقره تماس بگیرید
کابل مفتول (6.7) 10*4قرقره تماس بگیریدکابل مفتول (6.7) 6*5قرقره تماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)
کابل مفتولی 1.5*2قرقره تماس بگیریدکابل مفتولی 2.5*2قرقره تماس بگیرید
کابل مفتولی 4*2قرقره تماس بگیریدکابل مفتولی 6*2قرقره تماس بگیرید
کابل مفتولی 10*2قرقره تماس بگیریدکابل مفتولی 16*2قرقره تماس بگیرید
کابل مفتولی 1.5*3قرقره تماس بگیریدکابل مفتولی 2.5*3قرقره تماس بگیرید
کابل مفتولی 4*3قرقره تماس بگیریدکابل مفتولی 6*3قرقره تماس بگیرید
کابل مفتولی 10*3قرقره تماس بگیریدکابل مفتولی 16*3قرقره تماس بگیرید
کابل مفتولی 25*3قرقره تماس بگیریدکابل مفتولی 35*3قرقره تماس بگیرید
کابل مفتولی 1.5*4قرقره تماس بگیریدکابل مفتولی 2.5*4قرقره تماس بگیرید
کابل مفتولی 4*4قرقره تماس بگیریدکابل مفتولی 6*4قرقره تماس بگیرید
کابل مفتولی 10*4قرقره تماس بگیریدکابل مفتولی 25*4قرقره تماس بگیرید
کابل مفتولی 1.5*5قرقره تماس بگیریدکابل مفتولی 2.5*5قرقره تماس بگیرید
کابل مفتولی 4*5قرقره تماس بگیریدکابل مفتولی 6*5قرقره تماس بگیرید
کابل مفتولی 10*5قرقره تماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)
کابل افشان0.5*2حلقهتماس بگیریدکابل افشان0.75*2حلقهتماس بگیرید
کابل افشان1*2حلقهتماس بگیریدکابل افشان1.5*2حلقهتماس بگیرید
کابل افشان2.5*2حلقهتماس بگیریدکابل افشان4*2حلقهتماس بگیرید
کابل افشان6*2حلقهتماس بگیرید
کابل افشان10*2قرقرهتماس بگیریدکابل افشان16*2قرقرهتماس بگیرید
کابل افشان0.75*3حلقهتماس بگیریدکابل افشان1*3حلقهتماس بگیرید
کابل افشان1.5*3حلقهتماس بگیریدکابل افشان2.5*3حلقهتماس بگیرید
کابل افشان4*3حلقهتماس بگیریدکابل افشان6*3حلقهتماس بگیرید
کابل افشان10*3قرقرهتماس بگیریدکابل افشان16*3قرقرهتماس بگیرید
کابل افشان25*3قرقرهتماس بگیریدکابل افشان35*3قرقرهتماس بگیرید
کابل افشان50*3قرقرهتماس بگیریدکابل افشان70*3قرقرهتماس بگیرید
کابل افشان0.5*4حلقهتماس بگیریدکابل افشان0.75*4حلقهتماس بگیرید
کابل افشان1*4حلقهتماس بگیریدکابل افشان1.5*4حلقهتماس بگیرید
کابل افشان2.5*4حلقهتماس بگیریدکابل افشان4*4حلقهتماس بگیرید
کابل افشان6*4حلقهتماس بگیرید
کابل افشان10*4قرقرهتماس بگیریدکابل افشان16*4قرقرهتماس بگیرید
کابل افشان25*4قرقرهتماس بگیریدکابل افشان35*4قرقرهتماس بگیرید
کابل افشان50*4قرقرهتماس بگیرید
کابل افشان0.75*5حلقهتماس بگیریدکابل افشان1*5حلقهتماس بگیرید
کابل افشان1.5*5حلقهتماس بگیریدکابل افشان2.5*5حلقهتماس بگیرید
کابل افشان4*5قرقره675.285کابل افشان6*5قرقره965.854
کابل افشان10*5قرقره1.646.684کابل افشان16*5قرقره2.525.066
کابل افشان25*5قرقره4.177.119
کابل افشان 16*1قرقره 513.404کابل افشان 25*1قرقره805.768
کابل افشان 35*1قرقره1.123.383کابل افشان 50*1قرقره1.612.474
کابل افشان70*1قرقره2.272.499کابل افشان95*1قرقره3.026.913
کابل افشان120*1قرقره3.755.277کابل افشان150*1قرقره4.667.441
کابل افشان185*1قرقره6.068.864کابل افشان240*1قرقره7.640.163
کابل افشان 300*1قرقره9.330.154کابل افشان25/16*3قرقره3.227.355
کابل افشان 35/16*3قرقره3.897.357کابل افشان50/25*3قرقره5.674.185
کابل افشان 70/35*3قرقره7.729.097کابل افشان 95/50*3قرقره10.463.482
کابل افشان 70/35*3قرقره 7.729.097کابل افشان قرقره 10.263.482
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)
کابل نیمه افشان 16*1قرقرهتماس بگیریدکابل نیمه افشان 25*1قرقرهتماس بگیرید
کابل نیمه افشان 35*1قرقرهتماس بگیریدکابل نیمه افشان 50*1قرقرهتماس بگیرید
کابل نیمه افشان 70*1قرقرهتماس بگیریدکابل نیمه افشان 95*1قرقرهتماس بگیرید
کابل نیمه افشان 120*1قرقرهتماس بگیریدکابل نیمه افشان 150*1قرقرهتماس بگیرید
کابل نیمه افشان 185*1قرقرهتماس بگیریدکابل نیمه افشان 240*1قرقرهتماس بگیرید
کابل نیمه افشان 300*1قرقرهتماس بگیریدکابل نیمه افشان 25/16*3قرقرهتماس بگیرید
کابل نیمه افشان 35/16*3قرقرهتماس بگیریدکابل نیمه افشان 50/25*3قرقرهتماس بگیرید
کابل نیمه افشان 70/35*3قرقرهتماس بگیریدکابل نیمه افشان 95/50*3قرقرهتماس بگیرید
کابل نیمه افشان 120/70*3قرقرهتماس بگیریدکابل نیمه افشان 150/70*3قرقرهتماس بگیرید
کابل نیمه افشان 185/95*3قرقره تماس بگیریدکابل نیمه افشان 240/120*3قرقرهتماس بگیرید
کابل نیمه افشان 16*2قرقرهتماس بگیریدکابل نیمه افشان 16*3قرقره تماس بگیرید
کابل نیمه افشان 25*3قرقرهتماس بگیریدکابل نیمه افشان 35*3قرقره تماس بگیرید
کابل نیمه افشان 16*4قرقره تماس بگیریدکابل نیمه افشان 35*4قرقره تماس بگیرید
کابل نیمه افشان 16*5قرقره تماس بگیریدکابل نیمه افشان 25*5قرقره تماس بگیرید
کابل نیمه افشان 35*5قرقره تماس بگیریدکابل نیمه افشان 2.5*3قرقره تماس بگیرید
کابل نیمه افشان 4*3قرقره تماس بگیریدکابل نیمه افشان 6*3قرقره تماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)
کابل جوش 25*1قرقرهتماس بگیریدکابل جوش 35*1قرقرهتماس بگیرید
کابل جوش 50*1قرقرهتماس بگیریدکابل جوش70*1قرقرهتماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)
کابل کواکسیال4.5c2v قرقره تماس بگیریدکابل کواکسیالRG59 قرقره تماس بگیرید
کابل کواکسیال آلومینیومی 4.5c2v قرقره تماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)
کابل کنترل مفتولی سیمند 1.5*16قرقره تماس بگیریدکابل کنترل مفتولی سیمند 1.5*19قرقره تماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)
سیم مخابراتی 0.6*2*1قرقرهتماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی0.6*2*1قرقرهتماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی 0.6*2*2قرقرهتماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی0.6*2*4قرقرهتماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی 0.6*2*6قرقرهتماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی0.6*2*10قرقرهتماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی 0.5*2*2قرقرهتماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی0.5*2*4قرقرهتماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی 0.5*2*6قرقرهتماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی0.5*2*10قرقرهتماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)
سیم نایلون0.35*2قرقرهتماس بگیریدسیم نایلون0.5*2قرقرهتماس بگیرید
سیم نایلون0.75*2قرقرهتماس بگیریدسیم نایلون1*2قرقرهتماس بگیرید
سیم نایلون1.5*2قرقرهتماس بگیریدسیم نایلون2.5*2قرقرهتماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)
کابل آیفونی0.40*2قرقرهتماس بگیریدکابل آیفونی0.40*4قرقرهتماس بگیرید
کابل آیفونی0.40*6قرقرهتماس بگیریدکابل آیفونی0.40*8قرقرهتماس بگیرید
کابل آیفونی0.40*10قرقرهتماس بگیریدکابل آیفونی0.40*12قرقرهتماس بگیرید
سیم آیفونی 0.40*1قرقرهتماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)
کانسانتریک 6+6*1قرقرهتماس بگیریدکانسانتریک 10+10*1قرقرهتماس بگیرید
کانسانتریک 6+6*3قرقرهتماس بگیریدکانسانتریک 10+10*3قرقرهتماس بگیرید
کانسانتریک 1.5+1.5*3قرقرهتماس بگیریدکانسانتریک 1.5+1.5*4قرقرهتماس بگیرید
کانسانتریک 1.5+1.5*5قرقرهتماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت(ریال)
کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 2*2*0.60 قرقره تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 4*2*0.60 قرقره تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 6*2*0.60 قرقره تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 10*2*0.60 قرقره تماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)
کابل کنترل افشان 1*7قرقرهتماس بگیریدکابل کنترل افشان 1*20قرقرهتماس بگیرید
کابل کنترل افشان 1*30قرقرهتماس بگیریدکابل کنترل افشان 1.5*6قرقرهتماس بگیرید
کابل کنترل افشان 1.5*7قرقرهتماس بگیریدکابل کنترل افشان 1.5*10قرقرهتماس بگیرید
کابل کنترل افشان 1.5*12قرقرهتماس بگیریدکابل کنترل افشان 1.5*18قرقرهتماس بگیرید
کابل کنترل افشان 1.5*24قرقرهتماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)
کابل افشان شیلد دار0.75*2قرقرهتماس بگیریدکابل افشان شیلد دار1*2قرقرهتماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار1.5*2قرقرهتماس بگیریدکابل افشان شیلد دار2.5*2قرقرهتماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار1*3قرقرهتماس بگیریدکابل افشان شیلد دار1.5*3قرقرهتماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار0.75*4قرقرهتماس بگیریدکابل افشان شیلد دار1*4قرقرهتماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار1.5*4قرقرهتماس بگیریدکابل افشان شیلد دار2.5*4قرقرهتماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار0.75*7قرقرهتماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)
کابل ابزار دقیق نیمه افشان سیمند 1.5*2*3قرقرهتماس بگیریدکابل ابزار دقیق نیمه افشان سیمند 0.75*2*1قرقره تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق نیمه افشان سیمند 0.75*2*3قرقره تماس بگیریدکابل ابزار دقیق نیمه افشان سیمند 0.75*2*20قرقره تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق نیمه افشان سیمند 1.75*2*30قرقرهتماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)
کابل ابزار دقیق افشان 1.5*2*4قرقره تماس بگیریدکابل ابزار دقیق افشان 0.75*4قرقرهتماس بگیرید
کابل ابزار دقیق افشان 1*2*5قرقره تماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)
کابل افشان تخت 15*4قرقره تماس بگیریدکابل افشان تخت 16*4قرقره تماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)
کابل نیمه افشان XLPE 3*2.5قرقره تماس بگیریدکابل نیمه افشان XLPE 3*4قرقره تماس بگیرید
کابل نیمه افشان XLPE 4*2.5قرقره تماس بگیریدکابل نیمه افشان XLPE 4*16قرقرهتماس بگیرید
کابل نیمه افشان XLPE 5*4قرقره تماس بگیریدکابل نیمه افشان XLPE 5*6قرقره تماس بگیرید
کابل نیمه افشان XLPE 5*10قرقره تماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)
کابل نیمه افشان آموردار XLPE 3*1.5 قرقره تماس بگیریدکابل نیمه افشان آموردار XLPE 3*10قرقره تماس بگیرید
کابل نیمه افشان آموردار XLPE 5*10قرقره تماس بگیریدکابل نیمه افشان آموردار XLPE 5*16قرقره تماس بگیرید
کابل نیمه افشان آموردار XLPE 1*35قرقره تماس بگیریدکابل نیمه افشان آموردار XLPE 1*50قرقره تماس بگیرید
کابل نیمه افشان آموردار XLPE 5*25قرقره تماس بگیرید
نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)نوع محصولنوع بسته بندیقیمت (ریال)
کابل نیمه افشان آموردار 2.5*3قرقره تماس بگیریدکابل نیمه افشان آموردار 6*4قرقره تماس بگیرید
کابل نیمه افشان آموردار 10*4قرقره تماس بگیریدکابل نیمه افشان آموردار 16*4قرقرهتماس بگیرید
کابل نیمه افشان آموردار 2.5*5قرقره تماس بگیریدکابل نیمه افشان آموردار 1.5*12قرقره تماس بگیرید
کابل نیمه افشان آموردار 25+50*3قرقره تماس بگیریدکابل نیمه افشان آموردار 35+70*3قرقره تماس بگیرید
کابل نیمه افشان آموردار 70+120*3قرقره تماس بگیریدکابل نیمه افشان آموردار 70+150*3قرقره تماس بگیرید

شرکت سیم و کابل سیمند

شرکت سیمند کابل  که نام دیگر آن شرکت توسعه آروین الکترونیک پارس  می باشد ، در نیمه دوم دهه هشتاد تاسیس شد. این شرکت همزمان با دوران رکود اقتصادی که کسب و کار ها در حال ورشکسته شدن بودند ، با مشارکت عده‌‌ی زیادی از سهامداران  با هدف تاسیس شرکتی دانش محور تاسیس شد.

این شرکت کار خود را با راه اندازی یک سالن تولیدی که مساحت آن 500 متر مربع بود کار خود را آغاز کرد و این سالن دارای دو خط تولید اکسترودر برای تولید محصولات خود بود . در ابتدا با 15 نفر این شرکت شروع به کار کرد و توانایی تولید 1400 تن انواع مختلف سیم و کابل را داشت.

هدف اصلی سیم و کابل سیمند ارائه محصولاتی با کیفیت بالا به مشتریان خود می باشد، این هدف و عملی کردن آن باعث شد که این شرکت در سال اولی که از شروع کارش گذشته بود بتواند مجوز کاربرد علامت استاندارد ملی ایران برای تمامی محصولات اخذ کند. این شرکت توانست مجوز کاربرد علامت استاندارد 3569 را برای تولید کابل های قدرت دریافت کند.

شرکت سیمند کابل در سال 1388 در نهایت موفق به کسب گواهینامه کیفیت ISO9001 از شرکت توف نورد آلمان شد.

شرکت سیمند کابل  که نام دیگر آن شرکت توسعه آروین الکترونیک پارس  می باشد ، در نیمه دوم دهه هشتاد تاسیس شد. این شرکت همزمان با دوران رکود اقتصادی که کسب و کار ها در حال ورشکسته شدن بودند ، با مشارکت عده‌‌ی زیادی از سهامداران  با هدف تاسیس شرکتی دانش محور تاسیس شد.

 

فروشگاه ستایش

نماینده رسمی و اصلی سیم و کابل سیمند در بازار لاله زار تهران

لیست قیمت به روز

لیست قیمت به روز

تحویل فوری سفارش

تحویل فوری سفارش

بالا ترین کیفیت

بالاترین کیفیت

فروش عمده و قیمت همکاری

فروش عمده و قیمت همکاری

مشاوره تخصصی

مشاوره رایگان و تخصصی

ضمانت اصالت

ضمانت اصالت

محصولات سیم و کابل سیمند

شرکت توسعه آروین الکترونیک پارس (سیمند) در عرصه تولید محصولات مختلفی با بهترین قیمت و کیفیت فعالیت می کند.

از محصولات این برند به موارد زیر می توان اشاره کرد:

فروشگاه سیم و کابل ستایش به عنوان یکی از نمایندگی های سیم و کابل سیمند تمامی محصولات نام برده را به فروش می‌رساند.

 • سیم افشان و نیمه افشان
 • سیم مفتولی
 • سیم نایلون
 • سیم لخت
 • کابل افشان و نیمه افشان
 • کابل مفتولی
 • کابل مفتولی آلومینیوم
 • کابل افشان شیلد دار
 • کابل نیمه افشان آرموردار
 • کابل نیمه افشان آرموردارXLPE
 • کابل نیمه افشان آلومینیوم XLPE
 • کابل کنترل افشان
 • کابل کنترل مفتولی
 • کابل جوش
 • کابل نیمه افشان آرموردار آلومینیومی
 • سیم و کابل آیفونی
 • کابل کواکسیال
 • سیم و کابل مخابراتی
 • کابل ترکیبی
 • کابل ابزار دقیق
 • کابل ضدآب

31 پاسخ

 1. لطفا آدرستون رو برای بنده ارسال کنین بنده ارسال کنینشاوره آنلاین و حضوری باهم متفاوته

 2. لطفا آدرستون رو برای بنده ارسال کنینم چجوری باهاتون ارتباط بر قرار کنم

 3. شما همیشه امیدوارم کننده صحبت می کنید و این خیلی خوبه

 4. مشاوره آنلاین از چه طریقی صورت می گیره؟

 5. لیست قیمت رو امکانش هست ارسال کنید برام؟

 6. دفتر مرکزیتون کجا قرار داره؟

دیدگاهتان را بنویسید