سیم و کابل ستایش ( ستایش کابل )

معرفی انواع کابل فشار قوی

به طور کلی ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع استفاده و ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ دارﻧﺪ در مدل های ﻣﺘﻨﻮعی تولید و ﺑﻪ بازار عرضه می کنند. اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه و به طور کلی ساختمان ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ که همه ما با آن ها آشنایی داریم ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ انواع ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی و متوسط و ﺿﻌﯿﻒ برقی متفاوت هستند؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ می توان گفت ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ از دو ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ و مهم ﻫﺎدی و ﻋﺎﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ یافته اﻧﺪ . 

ﺗﻔﺎوت ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ عمدتا از موارد ﮐﺎرﺑﺮد و استفاده آﻧﻬﺎ ناشی می شود، در واقع موارد مصرف و ﮐﺎرﺑﺮدهایﺷﺎن است که موجب ﻣﯽ ﺷﻮد شکل، ﺟﻨﺲ، ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ و شمار ﻫﺎدی ﻫﺎ و ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎی آن ها ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ متفاوت ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ سبب طبقه ﺑﻨﺪی ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ به چند نوع مختلف ﻣﯽ گردد. روش ﺳﺎﺧﺖ و تولید انواع ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در تمامی کارخانه ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه، در اقصی نقاط دنیا، یکسان اﺳﺖ و تنها تفاوت هایی در ایده ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮐﺎﺑﻞ بر اساس کاربرد آن دﯾﺪه میﺷﻮد.

فروش سیم و کابل به قیمت روز بازار در فروشگاه ستایش

انواع کابل فشارقوی

دسته بندی انواع کابل فشار قوی

  • کابل های فشارقوی گازی از نوع SF6
  • ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی فشارقوی روﻏﻨﯽ : اﻟﻒ- ﮐﺎﺑﻞ روﻏﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻢ ب- ﮐﺎﺑﻞ روﻏﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر بالا

ﮐﺎﺑﻞ روﻏﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر کم

در اﯾﻦ مدل از انواع ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی، ﮐﺎﺑﻞ را ﺑا کاغذی آغشته به روﻏﻦ رﻗﯿق بانداژ و ایزوله ﻣﯽ سازند تا در هنگام ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﺎﺑﻞ، اضافی این روغن از طریق ﻣﺠﺮای ﮐﺎﺑﻞ به داخل ﻇﺮف اﻧﺒﺴﺎط ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎﺑﻞ ﻗﺮار گرفته است، وارد گردد. اﯾﻦ ﻇﺮف ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﻫﺎیی ﻫﻮاﯾﯽ دارد ﮐﻪ به هنگام ورود روﻏن، ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و موجب افزایش ﻓﺸﺎر روﻏﻦ در درون ﻇﺮف ﻣﯽ ﺷﻮند.

به این صورت ﺗﺎ هنگامی روغن در داﺧﻞ ظرف اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ مطابق با قوانین فیزیک، ﻓﺸﺎر داﺧﻠﯽ ﮐﺎﺑﻞ و منبع اﻧﺒﺴﺎط  یکسان ﮔﺮدند. در نهایت ﭘﺲ از ﺧﻨﮏ ﺷﺪن ﮐﺎﺑﻞ فشارقوی، روﻏﻦ از منبع اﻧﺒﺴﺎط ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﺑﻞ ﺟﺮﯾﺎن خواهد یافت. اﯾﻦ عملیات رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻪ پیوسته بر اﺛﺮ ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺷﺪن ﮐﺎﺑﻞ فشارقوی در جریان است، از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ در درون ﮐﺎﺑﻞ جلوگیری می کند. دقت داشته باشید که اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺎﺑﻞ روﻏﻨﯽ تقریبا 2 یا  3 ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﺎﺑﻞ فشارقوی ﮐﻢ روﻏﻦ می باشد.

فروش کابل آلومینیوم به قیمت روز بازار در فروشگاه سیم و کابل ستایش

 

ﮐﺎﺑﻞ روﻏﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر بالا

در این دسته از ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ که مدلی پرکاربرد از انواع ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی به شمار می آیند، هر یک از رﺷﺘﻪ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬی آمیخته ﺑﻪ روﻏﻦ ﻏﻠﯿﻆ آغشته کرده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ممانعت از ﺧﺮوج این روﻏﻦ و ورود رﻃﻮﺑﺖ و هوا، ﻫﺮ کدام از ﮐﻼف ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻮار ﻣﺴﯽ و پلاستیکی به صورت محکم باندپیچی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.  ﺑﺮای ممانعت از معیوب ﺷﺪن ﮐﺎﺑﻞ به هنگام داﺧﻞ ﺷﺪن در ﻟﻮﻟﻪ های ﻓﻮﻻدی، آن ﻫﺎ را ﺑا نوعی ﻧﻮار ﻓﻠﺰی ﻏﯿﺮﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ بانداژ می کنند و در نهایت ﻫﻮای داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ های ﻓﻮﻻدی را ﺗﺨﻠﯿﻪ کرده و ﺑﺎ روﻏﻦ رﻗﯿقی ﺑﺎ ﻓﺸﺎر معادل با 16 ﮐﯿﻠﻮ ﭘاﺴﮑﺎل ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ متر مربع  پر می نمایند.

انواع کابل فشار قوی گازی از نوع SF6

الف) ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ فشار داخلی و لوله آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ

ب) ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر داﺧﻠﯽ و ﻟﻮﻟﻪ فولادی

ج) ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر خارجی و ﻟﻮﻟﻪ فولادی

د) کابل گازی کپسولی پر شده با گاز SF6

پرکاربرد ترین انواع کابل فشار قوی

  • ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی زره دار ﻣﺴﯽ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ
  • کابلهای تک رشته تا 5 رشته از صفر تا 0.6 کیلوولت و از 0.6 تا 1 کیلوولت
  • ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﮐﺮاﺳﻠﯿﻨﮓ 20 و 36 کیلوولتی ﻣﺴﯽ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ از نوع ﺳﺎده و زره دار
  • ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ زﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ
  • اﻧﻮاع ﮐﺎبل فشارقوی ﺷﺒﮑﻪ و ﮐﻮاﮐﺴﯿﺎل
  • انواع کابلهای فشارقوی نسوز و ضد مواد نفتی و روغنی
انواع کابل فشار قوی

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی

در مرحله اولیه ساخت این نوع کابل ها عموما ابتدا سیم ﻣﻔﺘﻮل را ﺑﻪ ﻗﻄﺮ دﻟﺨﻮاهی توسط دستگاه کشش و قالبهای مخصوص این کار نازک می کنند، سپس این سیم نازک شده را با استفاده از دستگاه آنیلر، آنیل کرده. مرحله بعدی تابیدن نوارهای نیمه هادی توسط دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺮﻧﺪر است که پس از آن می رسیم به مرحله اﮐﺴﺘﺮودسازی ﻫﻤﺰﻣﺎن لایه های ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی داﺧﻠﯽ توسط دستگاه های مخصوص این کار، پس از پشت سر گذاشتن تمامی این مراحل می رسیم به اﮐﺴﺘﺮود نمودن روکش PVC ﺑﺎ بهره گیری از دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﺘﺮودر و زدن ﻣﺎرک هایی چون (اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺖ، وﻟﺘﺎژ، جریان، ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ ﻫﺎ، ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ و…) بر روی انواع کابل فشارقوی، اﻧﺪود ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ روﮐﺶ pvc با استفاده از ﮐﺮﺑﻦ و در مراحل پایانی،ﮐﺎﺑﻞ فشارقوی را بر روی قرقره ای ﺑﺎ ابعاد ﻣﻨﺎﺳﺐ پیچیده و پس از انجام ﺗﺴﺘﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ مطابق با استانداردهای جهانی در ساخت انواع کابل فشارقوی و سرکابل زنی و بسته بندی حرفه ای، این کابل ها را به انبار منتقل می کنند تا برای بارگیری و عرضه به بازار آماده شوند.

ضرورت استفاده و تولیدات انواع کابل فشارقوی در ایران

می دانید که کشور ما اﯾﺮان دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر از نظر دارا بودن ذﺧﺎﺋﺮ ﮔﺎزی در ﺟﻬﺎن  و همچنین غنی از ذﺧﺎﺋﺮ  ﻋﻈﯿﻢ نفتی بوده و یکی از 15 ﮐﺸﻮر ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎن در داشتن ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و تولیدات پتروشیمیایی است. همچنین ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ارزش روزافزون ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺮقی و ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع کابل و ﺳﯿﻢ در ﺳﻄﻮح مختلف وﻟﺘﺎژی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ، ایران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ یکی از قطب های ﺗﻮﻟﯿﺪ انواع کابل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد .

اخیرا ﺑﺎ  ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎیی که در زمینه آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﻣﺲ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم وجود داشته است ،ﻃﺮاحی و تولید اﻧﻮاع ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ  در ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ منحصربه فردی  ﺑﺮﺧﻮردار گشته و از لحاظ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق، بسیار ﺿﺮوری به نظر می رسد.  کشور ما نسبت به دیگر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه انواع کابل فشارقوی در منطقه از ﺟﺎﯾﮕﺎه نسبتا مناسبی برخوردار است. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ به جرات می توان گفت ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﺳﻮم ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ را تولید و فراهم می ﮐﻨﺪ. رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺎﯾﺪار ﺻﻨﻌﺖ تولید ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ اﯾﺮان به ویژه در زمینه تولید و عرضه انواع کابل فشارقوی ﺑﺎ توان ﻧﻮآوری در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز نوین و ﮐﺎﻫﺶ هزینه ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ می گردد و فاکتور اصلی و اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺪاوم و ﺑﻘﺎ آن قرار ﮔرﻓﺘﻦ در عرصه رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ سایرکشورهای تولید کننده در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎنی اﺳﺖ . ﮐﺸﻮرﻫﺎی نظیر ﺗﺮﮐﯿﻪ، عربستان و ﺑﺤﺮﯾﻦ از لحاظ فناوری و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری های کلان رﻗبای ﺟﺪی و اساسی برای ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻢ و کابل ایران ﻣﺎ درﻣﻨﻄﻘﻪ به شمار می آیند. و به خاطر داشته باشید که بزرگترین عامل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﻗبای ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه تولیدات ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ در مقایسه با قیمت های ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ می باشد.

مقاله انواع کابل فشارقوی رو به اشتراک بزارید
همچنین در صورت داشتن هرگونه سوال، پرسش خود را کامنت کنید.
کارشناسان سیم و کابل ستایش در اسرع وقت پاسخگو شما خواهند بود.

بروزرسانی 1402/07/09