سیم و کابل ستایش ( ستایش کابل )

سیم و کابل خراسان الکتریک نارگان

ارتباط مستقیم با فروشگاه برای خرید محصولات

جهت دریافت تخفیف در هنگام ثبت سفارش فرم زیر را پر نمایید.

لیست قیمت کابل افشان خراسان الکتریک نارگان

سایزواحدقیمت (ریال)
0.5*2حلقه تماس بگیرید
6*2حلقه تماس بگیرید
10*2مترتماس بگیرید
075*3حلقه تماس بگیرید
1*3حلقهتماس بگیرید
1.5*3حلقهتماس بگیرید
2.5*3حلقه تماس بگیرید
4*3حلقه تماس بگیرید
6*3حلقه تماس بگیرید
10*3متر تماس بگیرید
16*3مترتماس بگیرید
25*3مترتماس بگیرید
35*3مترتماس بگیرید
50*3مترتماس بگیرید
70*3مترتماس بگیرید
95*3مترتماس بگیرید
25+16*3مترتماس بگیرید
35+16*3مترتماس بگیرید
50+25*3مترتماس بگیرید
70+35*3مترتماس بگیرید
95+50*3متر21.700.000
120+70*3متر25.500.000
0.75*4حلقه 23.600.000
1*4حلقه27.700.000
35*4متر7.600.000
1.5*5حلقه50.400.000
2.5*5حلقه 82.500.000
4*5متر1.230.000
6*5متر1.750.000
10*5متر2.800.000
16*5مترتماس بگیرید
25*5مترتماس بگیرید
35*5مترتماس بگیرید
4*2حلقهتماس بگیرید
2.5*2حلقهتماس بگیرید
1.5*2حلقهتماس بگیرید
1*2حلقهتماس بگیرید
0.75*2حلقهتماس بگیرید
50*1حلقهتماس بگیرید
70*1حلقهتماس بگیرید
95*1حلقهتماس بگیرید
120*1حلقهتماس بگیرید
150*1حلقهتماس بگیرید
185*1حلقهتماس بگیرید
240*1حلقهتماس بگیرید
300*1تماس بگیرید

لیست قیمت سیم نایلونی (بند تخت خراسان الکتریک نارگان

سایزواحدقیمت (ریال)
2.5*2حلقهتماس بگیرید
1.5*2حلقهتماس بگیرید
1*2حلقهتماس بگیرید
0.5*2حلقهتماس بگیرید
0.75*2حلقهتماس بگیرید

کابل کیسه ای خراسان الکتریک نارگان

سایزواحدقیمت
0.5*2حلقهتماس بگیرید
0.75*2حلقهتماس بگیرید
1*2حلقهتماس بگیرید
1.5*2حلقهتماس بگیرید
2.5*2حلقهتماس بگیرید

کابل مفتول nyy خراسان الکتریک نارگان

سایزواحدقیمت (ریال)
کابل مفتول nyy 2*4 مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 2*6 مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 2*10 مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 3*6 مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 3*10 مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 3*16مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 3*25مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 3*25+16 مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 3*35+16 مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 3*50+25 مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 3*70+35مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 3*95+50مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 3*120+70مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 3*150+70مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 3*185+95مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 3*240+120مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 3*35 مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 3*50 مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 4*4مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 4*6مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 4*10 مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy4*16مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 5*6/مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 5*10 مترتماس بگیرید
کابل مفتول nyy 5*16 مترتماس بگیرید

لیست قیمت سیم خراسان الکتریک نارگان

سایزواحدقیمت (ریال)
0.5*1حلقهتماس بگیرید
0.75*1حلقهتماس بگیرید
1*1حلقهتماس بگیرید
1.5*1حلقهتماس بگیرید
2.5*1حلقهتماس بگیرید
4*1حلقهتماس بگیرید
6*1حلقهتماس بگیرید
10*1حلقهتماس بگیرید
16*1حلقهتماس بگیرید
25*1مترتماس بگیرید
35*1متر تماس بگیرید
50*1مترتماس بگیرید
70*1مترتماس بگیرید
95*1مترتماس بگیرید

لیست قیمت کابل مفتول خراسان الکتریک نارگان

سایزواحدقیمت (ریال)
کابل مفتول 50*1مترتماس بگیرید
کابل مفتول 70*1مترتماس بگیرید
کابل مفتول 95*1مترتماس بگیرید
کابل مفتول 120*1مترتماس بگیرید
کابل مفتول 150*1مترتماس بگیرید
کابل مفتول 185*1مترتماس بگیرید
کابل مفتول 240*1مترتماس بگیرید
کابل مفتول 300*1مترتماس بگیرید

لیست قیمت کابل شیلد دار خراسان الکتریک نارگان

سایزواحدقیمت (ریال)
1*2مترتماس بگیرید
1.5*2مترتماس بگیرید
2.5*2مترتماس بگیرید
1.5*3مترتماس بگیرید
2.5*3مترتماس بگیرید
1.5*4مترتماس بگیرید

لیست قیمت کابل مفتول (کولری) خراسان الکتریک نارگان

سایزواحدقیمت (ریال)
1*5حلقه تماس بگیرید
1*4حلقه تماس بگیرید
1.5*4حلقه تماس بگیرید
1.5*5حلقه تماس بگیرید

کابل سازمانی خراسان الکتریک نارگان

سایزواحدقیمت (ریال)
6+6*1مترتماس بگیرید
10+10*1مترتماس بگیرید
6+6*3مترتماس بگیرید
10+10*3مترتماس بگیرید

کابل کواکسیال خراسان الکتریک نارگان

سایزواحدقیمت (ریال)
4/5c-2vمترتماس بگیرید