محصولات سيم و كابل کسری را میتوانید در فروشگاه فني و تخصصی سيم و كابل ستایش خریداری نمایید. سیم ها و کابل ها برق دارای سطح مقطع‌های مختلف می‌باشند، محصولات کسری در انواع عایق و کاربردهای متنوعی می‌باشند که هرکدام می‌توانند در شرایط خاصی مورد استفاده قرار گیرند.

 گروه تجهیزات برق ستایش کابل مفتخر است در كنار ارائه خدمات فنی و مهندسی، كليه محصولات سيم و كابل برند کسری را به صورت مستقیم و بی واسطه عرضه نموده و رسالت خود را در توسعه فرهنگ استفاده از کالای مرغوب و استاندارد به انجام رساند.

به روز شده بهمن 1401
setayesh cable

انواع کابل کسری

کابل زمینی کسری

سایزقیمت (ریال)سایزقیمت (ریال)
کابل زمینی 1.5*2160.000کابل زمینی 2.5*2250.000
کابل زمینی 4*2390.000کابل زمینی 6*2540.000
کابل زمینی 10*2950.000کابل زمینی 16*21.540.000
کابل زمینی 25*2‘-کابل زمینی 1.5*3234.000
کابل زمینی 2.5*3355.000کابل زمینی 4*3610.000
کابل زمینی 6*3853.000کابل زمینی 10*31.500.000
کابل زمینی 16*32.250.000کابل زمینی 25*33.760.000
کابل زمینی 35*3‘-کابل زمینی 16+25*34.100.000
کابل زمینی 16+35*35.200.000کابل زمینی 25+50*38.260.000
کابل زمینی 35+70*311.130.000کابل زمینی 50+95*315.620.000
کابل زمینی 70+120*320.000.000کابل زمینی 1*4 ‘-
کابل زمینی 1.5*4293.000کابل زمینی 2.5*4450.000
کابل زمینی 4*4792.000کابل زمینی 6*41.020.000
کابل زمینی 10*41.810.000کابل زمینی 16*42.720.000
کابل زمینی 25*44.900.000کابل زمینی 35*46.530.000
کابل زمینی 1.5*5375.000کابل زمینی 2.5*5572.000
کابل زمینی 4*51.000.000کابل زمینی 6*51.440.000
کابل زمینی 10*52.500.000کابل زمینی 16*53.720.000
کابل زمینی 25*56.240.000کابل زمینی 35*58.120.000
کابل زمینی 1.5*7539.000کابل زمینی 2.5*7847.000
کابل زمینی 1.5*10792.000کابل زمینی 2.5*10
کابل زمینی 1.5*12936.000کابل زمینی 1*16
کابل زمینی 1.5*161.250.000کابل زمینی 1.5*191.650.000
کابل زمینی 1.5*241.960.000

کابل شیلد دار کسری

سایزقیمت (ریال)سایزقیمت (ریال)
0.25*283.0000.5*292.000
0.75*2115.0001*2145.000
1.5*2187.0002.5*2292.000
4*2560.0006*2760.000
10*21.400.0000.25*3123.000
0.5*3136.0000.75*3175.000
1*3213.0001.5*3265.000
2.5*3377.0004*3825.000
6*31.140.00010*32.000.000
16*3‘-25*34.900.000
35+16*350+25*312.000.000
0.25*4148.0000.5*4164.000
0.75*4203.0001*4266.000
1.5*4335.0002.5*4513.000
4*4850.0006*41.350.000
10*42.440.00016*43.720.000
25*46.700.00035*49.400.000
0.25*5199.0000.5*5220.000
0.75*5290.0001*5360.000
1.5*5460.0002.5*5790.000
4*51.350.0006*51.940.000
10*53.400.000
0.25*60.5*6265.000
0.75*6340.0001*6436.000
1.5*6585.000
0.5*7300.0000.75*7380.000
1*7526.0001.5*7660.000
2.5*71.288.000
0.25*8330.0000.5*8365.000
0.75*8442.0001*8556.000
1.5*8720.0002.5*81.060.000
0.25*10395.0000.5*10436.000
0.75*10558.0001*10667.000
1.5*10920.0002.5*101.530.000
0.25*12490.0000.5*12533.000
0.75*12660.0001*12774.000
1.5*121.020.0002.5*121.700.000
0.75*141*141.028.000
1.5*141.350.000
0.25*16630.0000.5*16693.000
0.75*16850.0001*161.102.000
1.5*161.500.0002.5*162.480.000
0.25*20790.0000.5*20860.000
0.75*201.070.0001*201.356.000
1.5*201.850.0002.5*203.200.000
0.25*24890.0000.5*24970.000
0.75*241.230.0001*241.614.000
1.5*242.230.0002.5*243.970.000
0.25*301.160.0000.5*301.270.000
0.75*301.630.0001*302.080.000
1.5*302.900.000
0.25*401.500.0000.5*401.650.000
0.75*402.160.0001*402.720.000
1.5*404.300.000

کابل نایلونی کسری

سایزقیمت (ریال)سایزقیمت (ریال)
0.5*24.750.0000.75*26.270.000
1*28.340.0001.5*211.200.000
2.5*218.900.000

کابل کسری

سایزقیمت (ریال)سایزقیمت (ریال)
185*17.900.000240*110.350.000
300*113.000.000

کابل مهاردار کسری

سایزقیمت (ریال)سایزقیمت (ریال)
1.5*121.280.0001.5*161.610.000

کابل مخابراتی هوایی کسری

سایزنوع فلزقیمت (ریال)
0.5*2*2cca
0.5*2*4cca
0.5*2*6cca44.000
0.5*2*10cca71.000
0.5*2*15cca‘-
0.5*2*20cca127.000
0.5*2*30cca187.000
0.5*2*50cca292.000
0.6*2*2cca
0.6*2*4cca38.000
0.6*2*6cca
0.6*2*10cca91.000
0.6*2*15cca120.000
0.6*2*20cca
0.6*2*25cca
0.6*2*30cca
0.6*2*40cca310.000
0.6*2*50cca365.000
0.6*2*100cca
0.6*2*2مس81.000
0.6*2*4مس125.000
0.6*2*6مس
0.6*2*10مس246.000
0.6*2*15مس392.000
0.6*2*20مس‘-
0.6*2*25مس‘-
0.6*2*30مس‘-
0.6*2*40مس‘-
0.6*2*50مس‘-
0.6*2*100مس‘-
4.5c2vمس60.000
4.5c2vcca33.000
3c2vمس31.000
2.5c2vمس32.000

کابل افشان کسری

سایزقیمت (ریال)سایزقیمت (ریال)
0.5*263.0000.75*278.000
1*2112.0001.5*2150.000
2.5*2230.0004*2363.000
6*2501.00010*2890.000
16*21.350.0000.5*384.000
0.75*3108.0001*3142.000
1.5*3198.0002.5*3301.000
4*3519.0006*3725.000
10*31.290.00016*31.900.000
25*33.190.00025+16*33.840.000
35*34.180.00035+16*34.880.000
50*35.830.00050+25*37.180.000
70*38.370.00070+35*39.670.000
95*312.300.00095+50*314.300.000
120+70*318.100.000150+70*3
0.5*4110.0000.75*4137.000
1*4181.0001.5*4248.000
2.5*4384.0004*4672.000
6*4952.00010*41.691.000
16*42.540.00025*44.180.000
35*45.580.0000.5*5142.000
0.75*5189.0001*5244.000
1.5*5315.0002.5*5480.000
4*5850.0006*51.220.000
10*52.130.00016*53.190.000
25*55.440.00035*57.120.000
0.5*6187.0000.75*6234.000
1*6303.0001.5*6413.000
0.5*7211.0000.75*7267.000
1*7337.0001.5*7446.000
2.5*7700.0004*71.400.000
6*72.025.00010*73.660.000
0.5*8236.00000.75*8310.000
1*8395.0001.5*8558.000
2.5*8873.0000.5*10315.000
0.75*10388.0001*10490.000
1.5*10712.0002.5*101.110.000
0.5*12367.0000.75*12455.000
1*12579.0001.5*12850.000
2.5*121.335.0000.75*14549.000
1*14700.0001.5*14998.000
0.5*16503.0000.75*16618.000
1*16755.0001.5*161.1280.000
2.5*161.820.0000.5*20612.000
0.75*20783.0001*20987.000
1.5*201.474.0002.5*202.400.000
0.5*24739.0000.75*24924.000
1*241.160.0001.5*241.769.000
2.5*242.940.0000.5*301.050.000
0.75*301.270.0001*301.620.000
1.5*302.260.0000.5*401.570.000
0.75*401.900.0001*402.490.000
1.5*403.400.0000.5*501.900.000
0.75*502.370.0001*503.050.000
1.5*524.280.0000.5*602.180.000
0.75*602.750.0001*603.650.000
1.5*615.240.000

سیم تخت کسری

سایزقیمت (ریال)سایزقیمت (ریال)
خاص 6*3840.000خاص 10*31.490.000
خاص 16*32.200.000خاص 25*33.680.000
خاص 35*34.820.000
50*36.740.00070*39.700.000
1.5*4335.0002.5*4520.000
4*4910.0006*41.290.000
10*41.950.00016*42.930.000
25*44.820.00035*4‘-
1.5*8760.0002.5*81.190.000
1.5*121.160.0002.5*121.820.000
1.5*161.540.0002.5*162.500.000
0.75*201.100.0001.5*202.000.000
0.75*241.284.0001.5*242.400.000

کابل کیسه ای کسری

سایزقیمت (ریال)سایزقیمت (ریال)
0.5*24.750.0000.75*26.270.000
1*28.340.000

کابل آلومینیوم کسری

سایزقیمت (ریال)سایزقیمت (ریال)
کابل آلومینیوم 6*2‘-کابل آلومینیوم 10*2‘-
کابل آلومینیوم 16*2‘-کابل آلومینیوم 25*2‘-
کابل آلومینیوم 35*2‘-کابل آلومینیوم 10*4‘-
کابل آلومینیوم 16*4‘-کابل آلومینیوم 25*4‘-
کابل آلومینیوم 35*4‘-کابل آلومینیوم 5.16‘-
کابل آلومینیوم 25*5‘-کابل آلومینیوم 35*5‘-
کابل آلومینیوم 16+25*3‘-کابل آلومینیوم 16+35*3‘-
کابل آلومینیوم 25+50*3‘-کابل آلومینیوم 35+70*3‘-
کابل آلومینیوم 70*1‘-کابل آلومینیوم 150*1‘-
کابل آلومینیوم 185*1‘-کابل آلومینیوم 240*1‘-

کابل مخابراتی زمینی کسری

سایزنوع فلزقیمت (ریال)
0.6*2*2cca21.000
0.6*2*4cca35.000
0.6*2*6cca55.000
0.6*2*10cca83.000
0.6*2*15cca123.000
0.6*2*20cca189.000
0.6*2*25cca207.000
0.6*2*30cca268.000
0.6*2*40cca
0.6*2*50cca365.000
0.6*2*100cca950.000
0.6*2*2مس
0.6*2*4مس
0.6*2*6مس172.000
0.6*2*10مس246.000
0.6*2*15مس392.000
0.6*2*20مس‘-
0.6*2*25مس‘-
0.6*2*30مس‘-
0.6*2*40مس‘-
0.6*2*50مس‘-
0.6*2*100مس‘-

سیم خشک کسری

سایزقیمت (ریال)سایز قیمت (ریال)
سیم 0.5 خشک‘-سیم 0.75 خشک‘-
سیم 1 خشک4.500.000سیم 1.5 خشک6.400.000
سیم 2.5 خشک10.100.000سیم 4 خشک18.000.000
سیم 6 خشک26.100.000

کابل خشک کسری

سایزقیمت (ریال)سایزقیمت (ریال)
کابل خشک 10*1460.000کابل خشک 16*1691.000
کابل خشک 25*11.140.000کابل خشک 35*11.530.000
کابل خشک 50*12.120.000کابل خشک 70*13.030.000
کابل خشک 95*14.260.000کابل خشک 120*15.900.000
کابل خشک 150*1کابل خشک 185*1
کابل خشک 240*1کابل خشک 300*1

کابل آیفونی کسری

سایزنوع فلزقیمت (ریال)
آیفونی 0.4*6مس‘-
آیفونی 0.4*8مس‘-

کابل کولری کسری

سایزقیمت (ریال)سایزقیمت (ریال)
کولری 1*416.000.000کولری 1.5*422.000.000
کولری 1*520.000.000کولری 1.5*528.000.000

سیم کسری

سایزقیمت (ریال)سایز قیمت (ریال)
0.52.210.0000.753.000.000
13.900.0001.55.980.000
2.58.960.000414.940.000
621.700.00010383.000
16*1600.00025*1980.000
35*11.320.00050*11.800.000
70*12.550.00095*13.550.000
120*14.950.000150*16.350.000

برای اطلاعات بیشتر و جهت مشاوره رایگان درمورد محصولات با ما تماس بگیرید

ساعات کاری 

شنبه تا پنجشنبه از 9 تا 18

سیم و کابل برق ساختمانی
کابل تخت کسری
کابل خشک کسری
کابل افشان کسری
کابل زمینی کسری

شرکت سیم و کابل کسری

شرکت تولیدی سیم و کابل کسری الکتریک ماهان با نام تجاری ( سیم و کابل رویان ) سال ۱۳۸۹ پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنایع در شهرک صنعتی شرق سمنان، واقع در استان سمنان شروع به فعالیت نموده است.

هدف از تاسیس این شرکت، تولید انــــواع سیم و کابـــل‌های برقی و تلفنی، انواع کابل‌های تخصصی ابزار دقیق، کواکســیال، کابل‌های شبکه، کابل‌های انتقال اطلاعات جهت مصارف ساختمانی، صنعتی، تجاری، ایجاد اشتغال در منطقه و تلاش در راستای رهایی کشور از وابستگی به بیگانگان و تامین نیازهای ضروری کشور به این گونه محصولات می‌باشد. جهــت حمایت از صنعتگران کشور حتی الامــکان سعی شده است که از ماشین آلات تولید داخلی برای فرآیند تولید استفاده شود.

سیم نسوز کسری

سیم نسوز از جمله سیم‌هایی است که دارای پوشش ضد آتش بوده و در مدل‌های مختلف تولید شده است. سیم نسوز با عایق پی‌وی‌سی می‌تواند تا دمای 90 درجه سانتی گراد را نیز تحمل کند. به همین دلیل در مواردی مانند هیتر‌های الکتریکی و اجاق‌ها و تنور‌های برقی استفاده می‌شود. برخی دیگر از سیم‌های نسوز دارای روکش فایبرگلاس هستند و دمای 750 درجه سانتی گراد را تحمل می‌کنند.

این سیم‌ها در دکل‌های نفتی، صنایع کشتی سازی؛ صنایع پتروشیمی‌ و پالایشگاهی استفاده می‌شوند. برند کسری انواع سیم نسوز در سطح مقطع 1.5، 2.5، 4، 6؛ 10، 16، 25، 35، 50، 70، 95؛ 120، 150، 185، 240 و 300 میلی متر مربع را تولید می‌کند. سیم نسوز کسری با قیمت مناسب عرضه می‌شود. سیم نسوز کسری مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی ارائه و تولید می‌شود. برای دریافت قیمت دقیق و به روز این سیم‌ها با ما در تماس باشید.

🔥 مشاهده به روزترین لیست قیمت سیم و کابل برندهای معتبر ایرانی در بازار لاله زار در معتبرترین نمایندگی سیم و کابل

سیم کیسه ای کسری

سیم کیسه ای از جمله سیم‌هایی است که تحت عنوان سیم افشان خشک خوانده می‌شود و دارای عایق پی‌وی‌سی است. به صورت موازی در کنار هم قرار می‌گیرند و در نهایت عایق از جنس پی‌وی‌سی آن را می‌پوشاند. کابل کیسه ای می‌تواند به عنوان کابل تغذیه‌ای استفاده شود. از کاربردهای این سیم می‌توان به کابل پاور تجهیزات تصویری و صوتی و کابل پاور تحهیزات اداری اشاره نمود.

برند کسری انواع سیم کیسه ای را تهیه و تولید می‌کند. کسری از برندهای ایرانی است و با کیفیت‌ترین سیم و کابل را ارائه می‌دهد. برای تهیه و خرید سیم کیسه ای کسری اصل به نمایندگی‌های معتبر مراجعه نمایید. سیم و کابل ستایش یکی از فروشگاه‌های اینترنتی است که انواع تجهیزات الکتریکی را ارائه می‌دهد. برای تهیه و خرید و اطلاع از لیست قیمت انواع سیم کیسه ای با ما همراه باشید. سیم کیسه ای کسری در ابعاد 0.5 + 2 عرضه می‌شود و از قیمت 2300 تومان شروع می‌شود.

خرید سیم و کابل کسری

سیم نایلونی کسری

سیم نایلونی، جزء سیم‌های دو رشته محسوب می‌شود. این دو رشته به صورت فاز و نول ارائه می‌شوند. سیم نایلونی در وسایل برقی با توان مصرفی کم مانند اتو، لوستر‌ها و سیم سیار استفاده می‌شود. سیم نایلونی کسری از دو رشته نازک تهیه شده است و در ابعاد و اندازه‌های مختلف تولید شده است. سیم نایلون کسری دارای روکش سفید رنگ است. مهم‌ترین نکته در خصوص این سیم قرار دادن در محیط امن و دور از ضربه و رطوبت است؛ چرا که کاملا ظریف و حساس طراحی شده است و هر گونه مشکلات محیطی به آن آسیب وارد می‌کند.

به همین دلیل سعی کنید از حرارت بالا و مواد شیمیایی کاملا دور باشد. این سیم در ابعاد 0.5 * 2، 0.75 * 2، 1 * 2، 1.5 * 2، 2.5* 2 عرضه می‌شود. سیم‌های نایلونی در حلقه‌های 100 متری بسته بندی می‌شود و به فروش می‌رسد. تا حد امکان سعی کنید؛ برای استعلام قیمت دقیق و به روز سیم نایلونی کسری به فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های معتبر مراجعه نمایید. قیمت ‌سیم نایلونی بسته به سایز از 300 هزار تومان تا 900 هزار تومان متغیر است. استاندارد این سیم ISIRI(607)41 می‌باشد.

کابل خشک کسری

کابل خشک کسری از سیم‌های آلومینیومی ‌مسی است و به دو صورت عایق دار از جنس پی‌وی‌سی و بدون عایق ارائه می‌شود. این کابل‌ها از انعطاف پذیری کمی‌برخوردار هستند و دارای ولتاژ اسمی‌300 تا 500 ولت می‌باشند. ابعاد این کابل بسته به سطح مقطع متفاوت از 0.5، تا 1 متغیر است. مدل‌های دیگری از این کابل وجود دارد که دارای ولتاژ اسمی ‌450 تا 750 بوده و ابعاد سطح مقطع آن از 1 میلی متر بیشتر است. در اصطلاح کابل‌هایی وجود دارد که تحت عنوان NYY خوانده می‌شود و دارای استاندارد VDE است. کابل خشک در موارد مختلفی مانند سیم کشی ساختمان استفاده می‌شود. این کابل به دلیل داشتن تنوع بالا و مقاومت فوق العاده در موارد مختلف استفاده می‌شود.

از مهم‌ترین ملاحظاتی که در استفاده از این کابل مد نظر است؛ عدم دفن آن در زمین و زیر بتن می‌باشد. برند کسری این کابل را کاملا مطابق با استاندارد‌های ملی و بین المللی طراحی و تولید کرده است. برای تهیه و خرید انواع کابل خشک کسری به نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های معتبر مراجعه نمایید. سیم و کابل ستایش از جمله فروشگاه‌های ارائه دهنده محصولات این برند است. ابعاد این محصول کاملا متنوع و به صورت 16 * 1، 35 * 1، 95 * 1، 70 * 1، 2.5 * 2، 6 *2، 25 *2، 16 * 2، 6 * 3، 16 * 3، 35 * 3، 16 + 35* 3، 35 + 70* 3، 1 * 4، 1.5* 4، 4 * 4، 10 * 4، 25 * 4، 1.5 * 5 ارائه می‌شود. برای تهیه و خرید این کابل‌ها از طریق راه‌های ارتباطی با ما در تماس باشید. برای دریافت مشاوره و کسی اطلاعات بیشتر پیرامون سایر محصولات برند کسری با کارشناسان فروشگاه سیم و کابل ستایش در تماس باشید.

بروز شده 1401/11/05

لینک کوتاه شده: https://b2n.ir/g04136

برندهای دیگر سیم و کابل

21 پاسخ

  1. شما همیشه امیدوارم کننده صحبت می کنید و این خیلی خوبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.