سیم و کابل ستایش ( ستایش کابل )

سیم و کابل کسری

گروه کارخانجات کابل سازی کسری در لاله زار تهران

سیم و کابل کسری

لیست قیمت سیم و کابل کسری

آخرین تاریخ به روز رسانی:

31 خرداد 1403

دانلود کاتالوگ لیست قیمت

جهت دریافت و دانلود لیست قیمت سیم و کابل کسری فرم زیر را تکمیل نمایید

با یک مشاوره رایگان با کارشناسان سیم و کابل ستایش انتخابی شایسته را برای خود رقم بزنید!
نوع محصولقیمتنوع محصولقیمت
کابل زمینی 1.5*2210.000کابل زمینی 2.5*2330.000
کابل زمینی 4*2555.000کابل زمینی 6*2770.000
کابل زمینی 10*21.360.000کابل زمینی 16*22.060.000
کابل زمینی 25*23.350.000کابل زمینی 1.5*3305.000
کابل زمینی 2.5*3465.000کابل زمینی 4*3810.000
کابل زمینی 6*31.130.000کابل زمینی 10*31.980.000
کابل زمینی 16*32.950.000کابل زمینی 16+25*35.900.000
کابل زمینی 16+35*37.500.000کابل زمینی 35+70*315.200.000
کابل زمینی 50+95*321.700.000
کابل زمینی 1.5*4385.000کابل زمینی 2.5*4590.000
کابل زمینی 4*41.035.000کابل زمینی 6*41.460.000
کابل زمینی 10*42.480.000کابل زمینی 16*43.720.000
کابل زمینی 25*46.500.000کابل زمینی 35*48.700.000
کابل زمینی 1.5*5490.000کابل زمینی 2.5*5750.000
کابل زمینی 4*51.320.000کابل زمینی 6*51.880.000
کابل زمینی 10*53.270.000کابل زمینی 16*54.880.000
کابل زمینی 25*58.280.000کابل زمینی 35*510.800.000
کابل زمینی 1.5*7830.000کابل زمینی 1.5*101.110.000
کابل زمینی 1.5*121.430.000کابل زمینی 1.5*161.910.000
کابل زمینی 1.5*192.500.000کابل زمینی 1.5*243.050.000
کابل مهار دار ۱.۵*۱۲ 1.800.000کابل مهار دار ۱.۵*۱۶ 2.300.000
کابل افشان ۰.۵*۲ 91.000کابل افشان 1*2148.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲ 114.000کابل افشان ۱.۵*۲ 200.000
کابل افشان ۲.۵*۲312.000کابل افشان ۴*۲534.000
کابل افشان ۶*۲739.000کابل افشان ۱۰*۲1.310.000
کابل افشان ۱۶*۲2.080.000کابل افشان ۰.۵*۳123.000
کابل افشان ۰.۷۵*۳149.000کابل افشان ۱*۳208.000
کابل افشان ۱.۵*۳291.000کابل افشان ۲.۵*۳443.000
کابل افشان ۴*۳766.000کابل افشان ۶*۳1.072.000
کابل افشان ۱۰*۳1.903.000کابل افشان ۱۶*۳2.820.000
کابل افشان ۲۵*۳4.800.000کابل افشان 16+25*۳5.680.000
کابل افشان ۳۵*۳6.200.000کابل افشان 16+35*۳7.300.000
کابل افشان ۵۰*۳8.700.000کابل افشان 25+50*۳10.700.000
کابل افشان ۷۰*۳12.900.000کابل افشان 35+70*314.500.000
کابل افشان ۹۵*۳17.700.000کابل افشان 50+95*۳20.500.000
کابل افشان 70+120*326.200.000
کابل افشان ۰.۵*۴162.000کابل افشان ۰.۷۵*۴202.000
کابل افشان ۱*۴267.000کابل افشان ۱.۵*۴366.000
کابل افشان ۲.۵*۴567.000کابل افشان ۴*۴995.000
کابل افشان ۶*۴1.410.000کابل افشان ۱۰*۴2.510.000
کابل افشان ۱۶*۴3.760.000کابل افشان ۲۵*۴6.190.000
کابل افشان ۳۵*۴8.250.000کابل افشان ۰.۵*۵228.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵281.000کابل افشان ۱*۵340.000
کابل افشان ۱.۵*۵463.000کابل افشان ۲.۵*۵710.000
کابل افشان ۴*۵1.260.000کابل افشان ۶*۵1.800.000
کابل افشان ۱۰*۵3.150.000کابل افشان ۱۶*۵4.710.000
کابل افشان ۲۵*۵7.850.000کابل افشان ۳۵*۵10.350.000
کابل افشان ۰.۵*۶290.000کابل افشان ۰.۷۵*۶380.000
کابل افشان ۱*۶460.000کابل افشان ۱.۵*۶625.000
کابل افشان ۰.۵*۷330.000کابل افشان ۰.۷۵*۷390.000
کابل افشان ۱*۷492.000کابل افشان ۱.۵*۷662.000
کابل افشان ۲.۵*۷1.050.000کابل افشان ۴*۷1.850.000
کابل افشان ۶*۷2.790.000کابل افشان ۱۰*۷4.650.000
کابل افشان ۰.۵*۸370.000کابل افشان ۰.۷۵*۸470.000
کابل افشان ۱*۸600.000کابل افشان ۱.۵*۸770.000
کابل افشان ۲.۵*۸1.260.000کابل افشان ۰.۵*۱۰490.000
کابل افشان ۰.۷۵*۱۰600.000کابل افشان ۱*۱۰705.000
کابل افشان ۱.۵*۱۰880.000کابل افشان ۲.۵*۱۰1.580.000
کابل افشان ۰.۵*۱۲570.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۲710.000
کابل افشان ۱*۱۲840.000کابل افشان ۱.۵*۱۲1.150.000
کابل افشان ۲.۵*۱۲1.900.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۴830.000
کابل افشان ۱*۱۴1.060.000کابل افشان ۱.۵*۱۴1.400.000
کابل افشان ۰.۵*۱۶780.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۶1.000.000
کابل افشان ۱*۱۶1.120.000کابل افشان ۱.۵*۱۶1.530.000
کابل افشان ۲.۵*۱۶2.600.000کابل افشان ۰.۵*۲۰950.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲۰1.220.000کابل افشان ۱*۲۰1.450.000
کابل افشان ۱.۵*۲۰2.000.000کابل افشان ۲.۵*۲۰3.400.000
کابل افشان ۰.۵*۲۴1.150.000کابل افشان ۰.۷۵*۲۴1.440.000
کابل افشان ۱*۲۴1.710.000کابل افشان ۱.۵*۲۴2.380.000
کابل افشان ۲.۵*۲۴4.160.000کابل افشان ۰.۵*۳۰1.500.000
کابل افشان ۰.۷۵*۳۰1.830.000کابل افشان ۱*۳۰2.300.000
کابل افشان ۱.۵*۳۰2.250.000کابل افشان ۰.۵*۴۰2.300.000
کابل افشان ۰.۷۵*۴۰2.800.000کابل افشان ۱*۴۰3.550.000
کابل افشان ۱.۵*۴۰4.900.000کابل افشان ۰.۵*۵۰2.680.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵۰3.500.000کابل افشان ۱*۵۰4.400.000
کابل افشان ۱.۵*۵۲6.300.000کابل افشان ۰.۵*۶۰3.070.000
کابل افشان ۰.۷۵*۶۰3.890.000کابل افشان ۱*۶۰5.350.000
کابل افشان ۱.۵*۶۱7.500.000کابل افشان ۱.۵*۶۰7.500.000
کابل نایلونی ۰.۵*۲6.250.000کابل نایلونی ۰.۷۵*۲8.600.000
کابل نایلونی ۱*۲11.500.000کابل نایلونی ۱.۵*۲15.400.000
کابل نایلونی ۲.۵*۲26.000.000
کابل کیسه ای ۰.۵*۲6.250.000کابل کیسه ای ۰.۷۵*۲8.600.000
کابل کیسه ای ۱*۲11.500.000
کابل ۱۸۵*۱10.700.000کابل ۲۴۰*۱13.900.000
کابل ۳۰۰*۱17.400.000
سیم ۰.۵3.260.000سیم ۰.۷۵4.340.000
سیم 15.730.000سیم ۱.۵8.110.000
سیم ۲.۵12.900.000سیم ۴22.800.000
سیم ۶33.200.000سیم ۱۰590.000
سیم ۱۶*۱885.000سیم ۲۵*۱1.460.000
سیم ۳۵*۱1.955.000سیم ۵۰*۱2.710.000
سیم ۷۰*۱3.880.000سیم ۹۵*۱5.440.000
سیم ۱۲۰*۱7.000.000سیم ۱۵۰*۱8.700.000
سیم تخت خاص ۶*۳1.220.000سیم تخت خاص ۱۰*۳2.160.000
سیم تخت خاص ۱۶*۳3.190.000سیم تخت خاص ۲۵*۳5.100.000
سیم تخت خاص ۳۵*۳6.700.000
سیم تخت ۵۰*۳9.350.000سیم تخت ۷۰*۳13.500.000
سیم تخت ۱.۵*۴490.000سیم تخت ۲.۵*۴755.000
سیم تخت ۴*۴1.320.000سیم تخت ۶*۴1.870.000
سیم تخت ۱۰*۴2.850.000سیم تخت ۱۶*۴3.920.000
سیم تخت ۲۵*۴7.020.000
سیم تخت ۱.۵*۸1.020.000سیم تخت ۲.۵*۸1.580.000
سیم تخت ۱.۵*۱۲1.530.000سیم تخت ۲.۵*۱۲2.400.000
سیم تخت ۱.۵*۱۶2.030.000سیم تخت ۲.۵*۱۶3.300.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲115.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲135.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲172.000کابل شیلد دار ۱*۲204.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲257.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲435.000
کابل شیلد دار ۴*۲735.000کابل شیلد دار ۶*۲990.000
کابل شیلد دار ۱۰*۲1.770.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳160.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۳200.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳260.000
کابل شیلد دار ۱*۳300.000کابل شیلد دار ۱.۵*۳380.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۳558.000کابل شیلد دار ۴*۳1.085.000
کابل شیلد دار ۶*۳1.520.000کابل شیلد دار ۱۰*۳2.650.000
کابل شیلد دار ۲۵*۳6.800.000
کابل شیلد دار 25+50*318.000.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۴240.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴300.000کابل شیلد دار ۱*۴375.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۴470.000کابل شیلد دار ۲.۵*۴760.000
کابل شیلد دار ۴*۴1.230.000کابل شیلد دار ۶*۴1.700.000
کابل شیلد دار ۱۰*۴3.250.000کابل شیلد دار ۱۶*۴4.900.000
کابل شیلد دار ۲۵*۴9.200.000کابل شیلد دار ۳۵*۴13.000.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۵305.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۵405.000کابل شیلد دار ۱*۵490.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۵638.000کابل شیلد دار ۲.۵*۵1.080.000
کابل شیلد دار ۴*۵1.730.000کابل شیلد دار ۶*۵2.500.000
کابل شیلد دار ۱۰*۵4.450.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۶375.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۶475.000
کابل شیلد دار ۱*۶610.000کابل شیلد دار ۱.۵*۶790.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۷420.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۷530.000
کابل شیلد دار ۱*۷720.000کابل شیلد دار ۱.۵*۷910.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۷1.400.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۸340.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۸510.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۸620.000
کابل شیلد دار ۱*۸760.000کابل شیلد دار ۱.۵*۸1.000.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۰410.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۰610.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۰780.000
کابل شیلد دار ۱*۱۰920.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۰1.270.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۰2.030.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۲470.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۲745.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۲920.000
کابل شیلد دار ۱*۱۲1.070.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۲1.420.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۲2.260.000
کابل شیلد دار ۱*۱۴1.320.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۴1.800.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۶600.000کابل شیلد دار ۰.۵*۱۶965.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۶1.180.000کابل شیلد دار ۱*۱۶1.530.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۱۶2.060.000کابل شیلد دار ۲.۵*۱۶3.260.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۰720.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۰1.210.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۰1.480.000کابل شیلد دار ۱*۲۰1.870.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۰2.550.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۰4.250.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۴900.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۴1.360.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۴1.720.000کابل شیلد دار ۱*۲۴2.230.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۴3.000.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۴5.250.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳۰1.100.000کابل شیلد دار ۰.۵*۳۰1.760.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳۰2.300.000کابل شیلد دار ۱*۳۰2.900.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۳۰3.920.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۴۰1.600.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۴۰2.310.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴۰2.930.000
کابل شیلد دار ۱*۴۰3.750.000کابل شیلد دار ۱.۵*۴۰5.650.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۱۰125.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۳۰350.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۵۰580.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴68.700
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶93.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰148.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵225.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰570.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰700.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲44.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴204.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶303.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰510.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵740.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۰1.000.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰570.000کابل مخابراتی هوایی ۰.5*۲*۵۰580.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*20300.000کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v80.000
کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v60.000کابل مخابراتی هوایی 3c2v69.000
کابل مخابراتی هوایی 2.5c2v64.000
کابل کولری ۱.۵*۴31.500.000
کابل کولری ۱*۵28.500.000کابل کولری ۱.۵*۵39.000.000
کابل آلومینیوم ۶*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۰*۲تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۲۵*۲تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۳۵*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۰*۴تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶*۴تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۲۵*۴تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۳۵*۴تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۵.۱۶تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۲۵*۵تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۳۵*۵تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۷۰*۱تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۵۰*۱تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۸۵*۱تماس بگیرید
کابل خشک ۱۰*۱606.000کابل خشک ۱۶*۱910.000
کابل خشک ۲۵*۱1.510.000کابل خشک ۳۵*۱2.030.000
کابل خشک ۵۰*۱2.820.000کابل خشک ۷۰*۱4.050.000
کابل خشک ۹۵*۱5.650.000کابل خشک 240*۱14.600.000
سیم ۰.۵ خشکتماس بگیریدسیم ۰.۷۵ خشکتماس بگیرید
سیم ۱ خشک5.700.000سیم ۱.۵ خشک8.050.000
سیم ۲.۵ خشک12.800.000سیم ۴ خشک22.600.000
سیم ۶ خشک32.800.000
کابل زمینی 0.6 *2*2کابل زمینی 0.6*2*4
کابل زمینی 0.6*2*6کابل زمینی 0.6 *2*10
کابل زمینی 0.6*2*15کابل زمینی 0.6 *2*20
کابل زمینی 0.6*2*30کابل زمینی 0.6*2*100
کابل زمینی 0.6*2*50کابل زمینی 0.6*2*2
کابل زمینی 0.6* 2*4کابل زمینی 0.6*2*6
کابل زمینی 0.6*2*10کابل زمینی 0.6*2*15
کابل زمینی 0.6*2*20

محصولات سیم و کابل کسری

فروشگاه ستایش

نماینده رسمی و اصلی سیم و کابل کسری در بازار لاله زار تهران

لیست قیمت به روز

لیست قیمت به روز

تحویل فوری سفارش

تحویل فوری سفارش

بالا ترین کیفیت

بالاترین کیفیت

فروش عمده و قیمت همکاری

فروش عمده و قیمت همکاری

مشاوره تخصصی

مشاوره رایگان و تخصصی

ضمانت اصالت

ضمانت اصالت

سیم و کابل ستایش عرضه کننده انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار

سیم نسوز

سیم برق نسوز از جمله سیم‌هایی است که دارای پوشش ضد آتش بوده و در مدل‌های مختلف تولید شده است. سیم نسوز با عایق پی‌وی‌سی می‌تواند تا دمای 90 درجه سانتی گراد را نیز تحمل کند. به همین دلیل در مواردی مانند هیتر‌های الکتریکی و اجاق‌ها و تنور‌های برقی استفاده می‌شود. برخی دیگر از سیم‌های برق نسوز دارای روکش فایبرگلاس هستند و دمای 750 درجه سانتی گراد را تحمل می‌کنند.

سیم کیسه ای کسری

سیم کیسه ای

سیم کیسه ای از جمله سیم‌هایی است که تحت عنوان سیم افشان خشک خوانده می‌شود و دارای عایق پی‌وی‌سی است. به صورت موازی در کنار هم قرار می‌گیرند و در نهایت عایق از جنس پی‌وی‌سی آن را می‌پوشاند. کابل کیسه ای می‌تواند به عنوان کابل تغذیه‌ای استفاده شود. از کاربردهای این سیم می‌توان به کابل پاور تجهیزات تصویری و صوتی و کابل پاور تحهیزات اداری اشاره نمود.

برند کسری انواع سیم کیسه ای را تهیه و تولید می‌کند. کسری از برندهای ایرانی است و با کیفیت‌ترین سیم و کابل را ارائه می‌دهد. برای تهیه و خرید سیم کیسه ای کسری اصل به نمایندگی‌های معتبر مراجعه نمایید. سیم و کابل ستایش یکی از فروشگاه‌های اینترنتی است که انواع تجهیزات الکتریکی را ارائه می‌دهد. برای تهیه و خرید و اطلاع از لیست قیمت انواع سیم کیسه ای با ما همراه باشید. 

سیم کیسه ای کسری

سیم نایلونی

سیم نایلونی، جزء سیم‌های دو رشته محسوب می‌شود. این دو رشته به صورت فاز و نول ارائه می‌شوند. سیم نایلونی در وسایل برقی با توان مصرفی کم مانند اتو، لوستر‌ها و سیم سیار استفاده می‌شود. سیم برق نایلونی کسری از دو رشته نازک تهیه شده است و در ابعاد و اندازه‌های مختلف تولید شده است. سیم نایلون کسری دارای روکش سفید رنگ است. مهم‌ترین نکته در خصوص این سیم قرار دادن در محیط امن و دور از ضربه و رطوبت است؛ چرا که کاملا ظریف و حساس طراحی شده است و هر گونه مشکلات محیطی به آن آسیب وارد می‌کند.

به همین دلیل سعی کنید از حرارت بالا و مواد شیمیایی کاملا دور باشد. این سیم در ابعاد 0.5 * 2، 0.75 * 2، 1 * 2، 1.5 * 2، 2.5* 2 عرضه می‌شود. سیم‌های نایلونی در حلقه‌های 100 متری بسته بندی می‌شود و به فروش می‌رسد. تا حد امکان سعی کنید؛ برای استعلام قیمت دقیق و به روز سیم نایلونی کسری به فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های معتبر مراجعه نمایید. قیمت ‌سیم نایلونی بسته به سایز از 300 هزار تومان تا 900 هزار تومان متغیر است. استاندارد این سیم ISIRI(607)41 می‌باشد.

سیم نایلونی کسری

کابل خشک

کابل خشک کسری از سیم‌های آلومینیومی ‌مسی است و به دو صورت عایق دار از جنس پی‌وی‌سی و بدون عایق ارائه می‌شود. این کابل‌ها از انعطاف پذیری کمی‌برخوردار هستند و دارای ولتاژ اسمی‌300 تا 500 ولت می‌باشند. ابعاد این کابل بسته به سطح مقطع متفاوت از 0.5، تا 1 متغیر است. مدل‌های دیگری از این کابل وجود دارد که دارای ولتاژ اسمی ‌450 تا 750 بوده و ابعاد سطح مقطع آن از 1 میلی متر بیشتر است. در اصطلاح کابل‌هایی وجود دارد که تحت عنوان NYY خوانده می‌شود و دارای استاندارد VDE است. کابل خشک در موارد مختلفی مانند سیم کشی ساختمان استفاده می‌شود. این کابل به دلیل داشتن تنوع بالا و مقاومت فوق العاده در موارد مختلف استفاده می‌شود.

کابل افشان

کابل افشان از چند رشته سیم نازک از جنس مس تشکیل شده که با هم پیچ خورده و به هم چسبیده شده اند.‌هادی و عایق این کابل بسیار نرم و انعطاف پذیر است که آن را برای هر صنعتی قابل استفاده کرده است. سطح مقطع آن شامل تعداد قابل توجهی سیم با قطر نازک است که باعث شده نسبت به سیم‌های دیگر دوام کمتری داشته باشد. بنابراین از آن نباید در شرایط سخت فیزیکی استفاده کرد. اما این سیم شعاع خمش بالایی دارد و می‌توان آن را به میزان قابل توجهی بدون آسیب به سیم خم کرد.

کابل افشان کسری
کابل مهاردار کسری

کابل مهاردار

یکی دیگر از محصولات سیم و کابل کسری، کابل مهاردار است که به دو صورت هوایی یا مخابراتی از یک تیر چراق برق به دیگری کشیده می‌شود. عمده کابرد این کابل‌ها برای انتقال جریان برق یا مخابراتی بوده که از جنس مس یا آلومینیوم تولید می‌شوند. در اطراف رشته‌های مسی یک نوار جاذب کشیده می‌شود که کابل را در برابر رطوبت حفظ می‌کند. این کابل‌ها مقاومت بالایی در برابر تغییرات جوی، نور خورشید و آب باران دارند.

کابل مهاردار کسری

سیم افشان

سیم افشان یک سیم تک رشته ای است که همانند کابل افشان، قابلیت انعطاف پذیری بالایی دارد. پیچیدگی سیم‌های مسی در این محصول باعث می‌شود تا طول سیم و مقاومت الکتریکی آن بالا رود. از انواع سیم افشان بر اساس نوع‌هادی می‌توان به سیم افشان آلومینیومی، سیم افشان مسی و سیم افشان آلومینیومی با پوشش مسی اشاره کرد. ولتاژ تست در سیم‌هایی با ولتاژ 300 تا 500 برابر با 2000 ولت و در سیم‌های با ولتاژ نامی 450 تا 750 برابر با 2500 ولت است. اگر عباراتی چون AF و یا MH روی این سیم‌ها درج شده باشد، به معنای افشان بودن سیم است.

سیم افشان کسری
سیم تخت کسری

سیم تخت

یکی از انواع پرکاربرد سیم و کابل کسری، نوع تخت آن است که به دلیل ظاهر متفاوتی که با سیم گرد دارد، با عنوان تخت شناخته می‌شود. در این نوع، سیم‌ها به صورت موازی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و سطح مقطح مسطحی دارند. از وظایف سیم و کابل تخت می‌توان به انتقال جریان برق و داده اشاره کرد. سیم تخت به دلیل چیدمان, عملکرد ثابتی دارند و نسبت به دیگر محصولات، سبک‌تر، نازک‌تر و انعطاف پذیرتر هستند.

سیم تخت کسری

کابل زمینی

از دیگر محصولات سیم و کابل کسری می‌توان به کابل زمینی اشاره کرد. درواقع این دسته از کابل‌ها بسته به شرایط در زمین کابل کشی می‌شوند و از زیرخاک وظیفه توزیع جریان الکتریکی را برعهده دارند. از این نوع کابل در مناطق پرجمعیت، اطراف نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها استفاده می‌شود. کابل‌های زیرزمینی از تعدادی هسته،‌هادی‌های مسی یا آلومینیومی و غلاف فلزی از جنس سرب تشکیل شده اند.

کابل زمینی کسری
کابل نایلونی کسری

کابل نایلونی

کابل نایلونی یکی از سیم‌های انتقال دهنده جریان برق است که کاربرد زیادی در سیم کشی ساختمانی دارد. این نوع سیم از دو رشته سیم سفید به هم چسبیده تشکیل شده که با استفاده از آنها می‌توان فاز و نول را از یکدیگر جدا کرد. این محصول، اولین سیم پی وی سی با فرمولاسیون پیش ساخته است که از مواد ویژه ای با ویژگی‌های ضدحریق، ضد فرسایش و دمای بالا عایق بندی شده است.

کابل نایلونی کسری

کابل شیلد دار

یکی دیگر از محصولات پرکاربرد سیم و کابل کسری، کابل شیلدار است که جهت محافظت از اطلاعات جاری کابل‌ها در مقابل تداخلات مکانیکی و الکترونیکی استفاده می‌شود. در این نوع کابل، دورشته سیم در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و یک بافت شیلددار روی آن‌ها را پوشش می‌دهد. وزن پایین این کابل‌ها مهم‌ترین مشخصه آنها به شمار می‌رود که همچون یک عایق سبک از فلزات رسانا چون مس و آلومیتنیوم محافظت می‌کند.

کابل شیلد دار کسری
کابل کولری کسری​

کابل کولری

کابل کولری یکی از انواع کابل جریان برق سبک است که درحال حاضر برای انواع کولر و موارد دیگر در صنعت به کار می‌رود. عایق این کابل از جنس پی وی سی و یا XPLE و‌هادی آن از مس آنیل شده است. دو نمونه از این کابل‌ها شامل کابل کولری افشان و کابل کولری مفتولی است، که ار نوع افشان آن برای کولرهای آبی و از نوع مفتولی آن در کولرهای گازی استفاده می‌کنند.

کابل کولری کسری​

کابل مخابراتی زمینی و هوایی

از دیگر محصولات سیم و کابل کسری می‌توان به کابل مخابراتی زمینی و هوایی اشاره کرد. کابل مخابراتی برای انتقال اطلاعات و ارتباطات بین شبکه‌ها و دستگاه‌های مختلفی استفاده می‌شود. این کابل‌ها معمولا یک رشته فیبر نوری، مسی و یا هر دو باهم ساخته شده اند که عایقی از آنها محافظت می‌کند. این کابل‌ها در دو نوع هوایی و زمینی تولید می‌شوند. کابل هوایی اغلب طوسی رنگ بوده و با انعطاف پذیری بیشتر، تنها در داخل ساختمان‌ها استفاده می‌شود. چراکه مقاومتی در برابر اشعه نور آفتاب ندارند. اما کابل مخابراتی زمینی دارای مقاومت بالاتری است و از آن در مقابل شرایط جوی متغیر استفاده می‌شود.

کابل مخابراتی زمینی و هوایی کسری
کابل آلومینیومی کسری​

کابل آلومینیومی

کابل آلومینیومی کسری یک نوع کابل قابل استفاده در مصارف الکتریکی است که جایگزین فلز مس شده است. این کابل‌های جایگزین همچون فلز مس به خوبی از وظیفه خود برمی آیند و نسبت به فلز مس ارزان‌تر می‌باشند. این نوع کابل‌ها در دو نوع زمینی و خودنگه دار تولید می‌شوند. از کابل‌های زمینی در مکان‌هایی استفاده می‌شود که تحرک زیادی برای کابل وجود نداشته باشد.

کابل آلومینیومی کسری​

سیم خشک

یکی دیگر از محصولات سیم و کابل کسری، سیم خشک است. سیم خشک یا کابل مفتولی به کابلی گفته می‌شود که از یک یا چند رشته سیم مفتولی تشکیل شده است. هسته آن از فلز مس است و رسانایی بالایی دارد. اما این نوع سیم همانطور که از نام آن پیداست، بسیار خشک و غیرقابل انعطاف است. از این نوع سیم در مکان‌هایی استفاده می‌شود که نیازی به تحرک و انعطاف نمی باشد.

سوالات متداول

شما به راحتی می توانید از طریق شماره های زیر با کارشناسان سیم و کابل ستایش در ارتباط باشید و از فرصت مشاوره رایگان خود استفاده نمایید. |  ۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲ 📞

لیست قیمت به روز سیم و کابل کسری به صورت روزانه در وب سایت سیم و کابل ستایش آپدیت میشود که میتوانید برای مشاهده و دانلود آن به این سایت مراجعه کنید.

در همین صفحه میتوانید با وارد کردن نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود کاتالوگ لیست قیمت کسری را دانلود کنید.

محصولات برند کسری محدود به انواع سیم و کابل است که مهمترین آنها شامل : کابل افشان کسری، کابل مهار دار کسری، کابل نایلونی کسری، کابل کیسه ای کسری، سیم افشان کسری، سیم تخت کسری، کابل شیلد دار کسری، کابل مخابراتی هوایی کسری، کابل کولری کسری، کابل آلومینیوم کسری، کابل خشک کسری، سیم خشک کسری میباشد.

برای خرید سیم و کابل پیشنهاد میشود از یک مشاوره با تجربه کمک بگیرید و علاوه بر آن فاکتور هایی مثل عایق سیم و کابل، انتخاب سیم و کابل با کیفیت بالا، توجه به رنگ عایق سیم، میزان انعطاف پذیری، سایز و اندازه سیم و کابل، برند، فروشگاه معتبر و …. را هم مورد بررسی قرار دهید.

پاسخ به این سوال نیازمند اطلاع از کار شما می باشد بنابراین جهت انتخاب بهترین گزینه برای خود با کارشناسان سیم و کابل ستایش تماس بگیرید تا مناسب ترین انتخاب را داشته باشید!

سیم و کابل ستایش به عنوان نمایندگی معتبر کسری در لاله زار جنوبی، کوچه اتحادیه، پاساژ اتحادیه طبقه۲ پلاک ۱۵ است.

قیمت مناسب در عین حال کیفیت بالا و استاندارد های جهانی کسری را به یکی از پرفروش ترین برند های سیم و کابل در بازار تبدیل کرده است .

فروشگاه سیم و کابل ستایش با بیش از دو دهه تجربه فعالیت در زمینه فروش انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار، تمامی سعی خود را بر آن داشته تا اولویت اول خود را رضایت و اعتماد مشتری قرار دهد.

هزینه ها به نسبت وزن، تعداد و فاصله کاملا متغیر است سعی می کنیم از هزینه های اضافی پرهیز کنیم و با مناسب ترین قیمت و در سریعترین زمان سفارش شما را به دستتان برسانیم.

 

فروشگاه سیم و کابل ستایش بصورت کاملا تخصصی سعی در فروش تجهیزات صنعتی و انواع سیم و کابل با کیفیت و تولید شده توسط شرکت سازنده اصلی را دارد؛ بدیهی است که طبق قوانین تجارت الکترونیک ایران هر محصولی که آسیب یا ایرادی داشت و یا محصول اصل و اورجینال نبود، تا ۷ روز توسط فروشنده گارانتی می شود و شما میتوانید محصول را مرجوع یا تعویض کنید.

 

26 پاسخ

  1. لیست قیمت رو امکانش هست ارسال کنید برام؟

  2. کجا می تونم اطلاعات کاملتری درباره این موضوع پیدا کنم

  3. شما همیشه امیدوارم کننده صحبت می کنید و این خیلی خوبه

  4. چجوری می تونیم با کارشناسانتون در ارتباط باشیم؟

جهت دریافت کاتالوگ سیم و کابل کسری کلیک کنید.