لیست قیمت سیم و کابل کسری

محصولات سيم و كابل کسری را میتوانید در فروشگاه فني و تخصصی سيم و كابل ستایش خریداری نمایید. سیم ها و کابل ها برق دارای سطح مقطع‌های مختلف می‌باشند، محصولات کسری در انواع عایق و کاربردهای متنوعی می‌باشند که هرکدام می‌توانند در شرایط خاصی مورد استفاده قرار گیرند؛ گروه تجهیزات برق ستایش کابل مفتخر است در كنار ارائه خدمات فنی و مهندسی، كليه محصولات سيم و كابل برند کسری را به صورت مستقیم و بی واسطه عرضه نموده و رسالت خود را در توسعه فرهنگ استفاده از کالای مرغوب و استاندارد به انجام رساند.

لیست قیمت سیم و کابل البرز اعتماد

لیست قیمت سیم افشان کسری

نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم افشان ۰٫۵*۱۴۸۱/۰۰۰سیم افشان ۰٫۷۵*۱۷۰۰/۰۰۰
سیم افشان ۱*۱۸۵۲/۰۰۰سیم افشان ۱٫۵*۱۱/۲۳۰/۰۰۰
سیم افشان ۲٫۵*۱۱/۹۵۰/۰۰۰سیم افشان ۴*۱۳/۱۸۰/۰۰۰
سیم افشان ۶*۱۴/۶۳۰/۰۰۰سیم افشان ۱۰*۱۸۱/۷۰۰
سیم افشان ۱۶*۱۱۲۲/۵۰۰سیم افشان ۲۵*۱۲۰۱/۰۰۰
سیم افشان ۳۵*۱۲۷۱/۷۰۰سیم افشان ۵۰*۱۳۸۹/۵۰۰
سیم افشان ۷۰*۱۵۴۳/۴۰۰سیم افشان ۱۲۰*۱۱/۰۴۵/۰۰۰
کابل افشان ۱۸۵*۱۱/۵۸۰/۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم کیسه‌ای کسری ۰٫۵+۲۱۵/۲۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم نایلونی کسری ۰٫۵*۲۱/۱۱۸/۰۰۰سیم نایلونی کسری ۰٫۷۵*۲۱/۴۴۶/۰۰۰
سیم نایلونی کسری ۱*۲۱/۷۴۶/۰۰۰سیم نایلونی کسری ۱٫۵*۲۲/۴۱۳/۰۰۰
سیم نایلونی کسری ۲٫۵*۲۳/۸۴۰/۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم نسوز کسری ۱٫۵*۱۳۴/۲۰۰سیم نسوز کسری ۲٫۵*۱۴۳/۷۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم آلومینیومی ۷۰*۱۹۲/۰۰۰سیم آلومینیومی ۷۰*۱۱۲۴/۰۰۰
سیم آلومینیومی ۱۲۰*۱۱۵۴/۰۰۰سیم آلومینیومی ۱۵۰*۱۱۷۹/۰۰۰
سیم آلومینیومی ۱۸۵*۱۲۱۵/۰۰۰سیم آلومینیومی ۲۴۰*۱۳۰۰/۰۰۰
سیم آلومینیومی ۳۰۰*۱۳۶۸/۰۰۰

لیست قیمت کابل مخابراتی کسری

نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل آیفونی ۰/۴*۶مس۱۶/۰۰۰کابل آیفونی ۰/۴*۸مس۱۹/۰۰۰
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل هوایی ۰/۶*۲*۲مس۱۹/۹۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۴مس۳۶/۳۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۶مس۵۲/۶۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰مس۸۳/۱۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۵مس۱۲۲/۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۰مس۱۶۱/۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۳۰مس۲۵۰/۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۴۰مس۳۲۰/۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۵۰مس۳۹۳/۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۲cca9/400کابل هوایی ۰/۶*۲*۴cca15/100
کابل هوایی ۰/۶*۲*۶cca20/800کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰cca30/300
کابل هوایی ۰/۶*۲*۳۰cca90/000کابل هوایی ۰/۶*۲*۴۰cca118/000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۵cca44/000کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۰cca60/500
کابل هوایی ۰/۶*۲*۵۰cca145/000کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰۰cca380/000
کابل هوایی ۰/۵*۲*۵۰cca8/200کابل هوایی ۰/۵*۲*۱۰۰cca11/700
کابل هوایی ۰/۵*۲*۶cca16/600کابل هوایی ۰/۵*۲*۱۰cca25/500
کابل هوایی ۰/۵*۲*۱۵cca35/200کابل هوایی ۰/۵*۲*۲۰cca47/000
کابل هوایی ۰/۵*۲*۳۰cca68/000کابل هوایی ۰/۵*۲*۵۰cca110/000
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲مس۲۰/۶۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۴مس۳۶/۸۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۶مس۵۳/۴۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰مس۸۸/۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۵مس۱۲۹/۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۰مس۱۷۲/۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۳۰مس۲۶۴/۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۴۰مس۳۲۵/۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۵۰مس۴۰۴/۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲cca9/800کابل زمینی ۰/۶*۲*۴cca15/000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۶cca21/000کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰cca32/400
کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۵cca45/000کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۰cca63/000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۳۰cca91/400کابل زمینی ۰/۶*۲*۴۰cca122/000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۵۰cca150/000کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰۰cca390/000

لیست قیمت کابل خشک کسری

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل خشک ۱۶*۱۱۳۴/۹۰۰کابل خشک ۲۵*۱۲۲۰/۰۰۰
کابل خشک ۳۵*۱۲۹۶/۴۰۰کابل خشک ۵۰*۱۴۱۷/۰۰۰
کابل خشک ۷۰*۱۵۸۷/۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۲۳۶/۱۰۰
کابل خشک ۲٫۵*۲۵۴/۱۰۰کابل خشک ۴*۲۸۲/۶۰۰
کابل خشک ۶*۲۱۱۱/۰۰۰کابل خشک ۱۰*۲۱۹۵/۷۰۰
کابل خشک ۱۶*۲۳۱۱/۶۰۰کابل خشک ۱٫۵*۳۵۲/۲۰۰
کابل خشک ۲٫۵*۳۷۷/۹۰۰کابل خشک ۴*۳۱۲۸/۲۰۰
کابل خشک ۶*۳۱۷۰/۰۰۰کابل خشک ۱۰*۳۳۰۴/۰۰۰
کابل خشک ۱۶*۳۴۵۰/۰۰۰کابل خشک ۲۵*۳۷۴۰/۰۰۰
کابل خشک ۳۵*۳۹۷۸/۵۰۰کابل خشک ۱۶+۲۵*۳۸۰۱/۰۰۰
کابل خشک ۱۶+۳۵*۳۱/۰۲۷/۰۰۰کابل خشک ۲۵+۵۰*۳۱/۵۲۵/۰۰۰
کابل خشک ۳۵+۷۰*۳۲/۰۴۵/۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۴۶۳/۵۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۴۶۳/۵۰۰کابل خشک ۲٫۵*۴۱۰۰/۰۰۰
کابل خشک ۴*۴۱۴۸/۲۰۰کابل خشک ۶*۴۲۰۶/۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۴۳۶۰/۰۰۰کابل خشک ۱۶*۴۵۵۰/۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۴۸۹۳/۰۰۰کابل خشک ۳۵*۴۱/۴۱۷/۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۵۷۹/۸۰۰کابل خشک ۲٫۵*۵۱۲۰/۰۰۰
کابل خشک ۴*۵۱۹۷/۵۰۰کابل خشک ۶*۵۲۷۴/۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۵۴۵۵/۰۰۰کابل خشک ۱۶*۵۶۷۵/۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۵۱/۱۱۷/۰۰۰کابل خشک ۳۵*۵۱/۵۱۶/۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۷۱۳۴/۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۷۲۱۷/۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۰۱۸۹/۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۱۰۳۰۵/۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۲۲۲۷/۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۱۲۳۵۷/۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۶۳۰۲/۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۱۹۳۸۴/۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۲۴۴۴۱/۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۴۰۷۶۷/۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۱۶/۱۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۲۰/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۲۲۳/۸۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۳۰/۵۰۰
کابل افشان کسری ۴*۲۷۸/۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۲۱۰۷/۳۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۲۱۸۷/۰۰۰کابل افشان کسری ۱۶*۲۳۱۰/۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۲۰/۹۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۲۷/۵۵۰
کابل افشان کسری ۱*۳۳۰/۵۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۴۴/۶۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۳۷۰/۳۰۰کابل افشان کسری ۴*۳۱۱۲/۰۰۰
کابل افشان کسری ۶*۳۱۵۶/۰۰۰کابل افشان کسری ۱۰*۳۲۷۰/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶*۳۳۹۷/۰۰۰کابل افشان کسری ۲۵*۳۶۶۸/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۲۵*۳۸۳۲/۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۳۸۷۵/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۲۵*۳۸۳۲/۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۳۸۷۵/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۳۵*۳۱/۰۲۳/۰۰۰کابل افشان کسری ۵۰*۳۱/۲۳۶/۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵+۵۰*۳۱/۴۴۶/۰۰۰کابل افشان کسری ۷۰*۳۱/۶۹۵/۰۰۰
کابل افشان کسری ۳۵+۷۰*۳۲/۰۴۶/۰۰۰کابل افشان کسری ۹۵*۳۲/۳۴۴/۰۰
کابل افشان کسری ۵۰+۹۵*۳۲/۷۹۳/۰۰۰کابل افشان کسری۰٫۵*۴۲۷/۵۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۳۶/۱۰۰کابل افشان کسری ۱*۴۴۱/۸۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۵۵/۱۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۴۸۸/۳۰۰
کابل افشان کسری ۴*۴۱۴۴/۴۰۰کابل افشان کسری ۶*۴۲۰۳/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۴۳۵۳/۰۰۰کابل افشان کسری ۱۶*۴۵۳۱/۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵*۴۸۷۵/۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۴۱/۱۷۷/۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۳۴/۲۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۵۴۳/۷۰۰
کابل افشان کسری ۱*۵۵۳/۲۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۶۹/۳۵۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۵۱۱۲/۰۰۰کابل افشان کسری ۴*۵۱۸۳/۳۰۰
کابل افشان کسری ۶*۵۲۵۵/۰۰۰کابل افشان کسری ۱۰*۵۴۴۳/۵۰۰
کابل افشان کسری ۱۶*۵۱/۱۲۱/۰۰۰کابل افشان کسری ۲۵*۵۱/۴۶۳/۰۰۰
کابل افشان کسری ۵۰*۵۲/۴۹۳/۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۶۷۲/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۹۸/۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۷۵۱/۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۷۶۷/۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۷۷۸/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۷۱۰۶/۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۷۱۸۲/۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۷۳۲۲/۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۷۴۸۳/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۷۸۴۰/۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۸۵۸/۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۸۷۹/۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۸۹۳/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۸۱۲۹/۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۸۲۲۱/۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۰۷۴/۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۰۱۰۲/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۱۰۱۱۱/۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۰۱۵۳/۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۰۲۶۷/۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۲۸۸/۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۲۱۲۳/۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۱۲۱۳۲/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۲۱۸۰/۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۲۳۱۶/۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۴۱۵۱/۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۱۴۱۶۶/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۴۲۲۳/۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۴۴۲۰/۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۶۱۲۳/۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۶۱۶۷/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۱۶۱۷۹/۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۶۲۴۵/۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۶۴۴۲/۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۰۱۵۴/۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۰۲۱۱/۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۲۰۲۳۲/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۰۳۱۸/۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۰۵۵۹/۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۴۱۸۵/۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۴۲۴۸/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۲۴۲۷۲/۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۴۳۸۲/۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۴۷۰۰/۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۰۲۳۲/۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۰۳۱۵/۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۳۰۳۶۰/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۰۵۰۹/۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۴۰۳۳۶/۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۰۴۲۰/۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۴۰۵۶۷/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۰۷۶۷/۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۰۴۶۲/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۲۱/۰۵۰/۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۶۰۵۵۷/۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۱۱/۲۶۰/۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل آلومینیومی ۱۰*۲۷۱/۲۰۰کابل آلومینیومی ۱۶*۲۸۷/۸۰۰
کابل آلومینیومی ۱۰*۲۱۱۴/۰۰۰کابل آلومینیومی ۱۰*۲۱۴۴/۰۰۰
کابل آلومینیومی ۱۰*۴۹۸/۰۰۰کابل آلومینیومی ۱۰*۴۱۳۵/۰۰۰
کابل آلومینیومی ۲۵*۴۱۹۲/۰۰۰کابل آلومینیومی ۳۵*۴۲۳۰/۰۰۰
کابل آلومینیومی ۱۶*۵۱۷۶/۰۰۰کابل آلومینیومی ۲۵*۵۲۳۰/۰۰۰
کابل آلومینیومی ۳۵*۵۲۷۵/۰۰۰کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳۱۷۸/۰۰۰
کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳۲۱۸/۰۰۰کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳۲۶۰/۰۰۰
کابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳۳۴۹/۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل مهاردار ۱/۵*۱۲۲۹۰/۰۰۰کابل مهاردار ۱/۵*۱۶۳۹۶/۰۰۰

این محصول شامل ۱۲% تخفیف میباشد

فرصت را از دست ندهید! محصولات برند کسری شامل تخفیف ویژه می‌شوند.. فقط در فروشگاه سیم و کابل ستایش؛ همین حالا با ما تماس بگیرید

کارشناسان ما آنلاین هستند

دریافت و بهره‌مندی از تخفیفات ویژه‌ی برند سیم و کابل کسری + لیست قیمت و تخفیفات دیگر محصولات و دیگر برندهای موجود در فروشگاه

اطلاع از لیست قیمت دیگر شرکت ها

برای آگاهی از لیست قیمت دیگر شرکت های فعال در زمینه تولید سیم و کابل بر روی لیست قیمت سیم و کابل کلیک نمایید.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل کسری با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

محصولات برند کسری

از اصلی ترین تجهیزات برقی ساختمان می توان به سیم و کابل برق اشاره کرد که مسیرهای عبور جریان الکتریکی می‌باشند و اساس و پایه ساختمان سازی محسوب می شوند بنابراین باید در انتخاب این محصولات نهایت دقت را به کار برد و از سیم و کابل‌هایی استفاده کرد که هم هادی خوبی برای جریان برق باشند و هم روکش عایق آنها به گونه ای درست از آسیب رسیدن به مغزی سیم‌ها و کابل‌ها جلوگیری کند و همچنین خطرات ناشی از خروج جریان برق از هادی را خنثی نماید. سیم ها و کابل ها دارای سطح مقطع های مختلف، انواع عایق و کاربردهای متنوعی می باشند که هرکدام می توانند در شرایط خاصی مورد استفاده قرار گیرند. به صورت کلی سیم برق تشکیل شده از هادی مسی و روکشی به عنوان عایق می باشد که از هادی در برابر نشتی، برق گرفتگی و سایر عوامل محیطی محافظت می کند حال اگر روی این عایق لایه دیگری مثل شیلد، آرمور و اسکرین قرار بگیرد یا در واقع دارای غلاف بیرونی باشد کابل نامیده می شود. در تعریفی ساده کابل دارای هادی با دو روکش عایق و غلاف بیرونی در انواع مختلف است؛ در ادامه به معرفی انواع سیم و کابل برق در برند پرتو و اطلاعاتی که لازم است در رابطه با این تجهیزات بدانید می پردازیم… با ما همراه باشید !

شرکت سیم و کابل کسری

شرکت تولیدی سیم و کابل کسری الکتریک ماهان با نام تجاری ( سیم و کابل رویان ) سال ۱۳۸۹ پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنایع در شهرک صنعتی شرق سمنان، واقع در استان سمنان شروع به فعالیت نموده است.

هدف از تاسیس این شرکت، تولید انــــواع سیم و کابـــل های برق و تلفنی، انواع کابل های تخصصی ابزاردقیق، کواکســیال،کابل های شبکه، انتقال اطلاعات جهت مصارف ساختمانی، صنعتی، تجاری، ایجاد اشتغال در منطقه و تلاش در راستای رهایی کشور از وابستگی به بیگانانگان وتامین نیازهای ضروری کشور به این گونه محصولات می باشد. جهــت حمایت از صنعتگران کشور حتی الامــکان سعی شده است که از ماشین آلات تولید داخلی برای فرآیند تولید استفاده شود.

کیفیت برتر تولیدات

تولید بر اساس خواسته مشتری بر اساس سایز نوع و متراژ

بالاترین درجه کیفی

بالاترین درجه کیفی محصولات باتوجه به استفاده از بهترین متریال موجود

کاهش هزینه ها و کاهش قیمت

پایین ترین قیمت محصولات نسبت به همکاران به دلیل سود کم؛ مقایسه کنید ..!

ظرفیت بالای تولید

دارای آزمایشگاه مدرن داخل خود کارخانه جهت انالیز هر محصول از شروع تا پایان تولید

لیست قیمت سیم و کابل کسری

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل کسری با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

در حال حاضر تعداد زیادی از تولید کننده ها در بازار سیم و کابل های خود را به فروش میرسانند که اکثراً دارای استاندارد می باشند با این حال جنس های تقلبی نیز وجود دارد که گاهی تشخیص آن ها از جنس اصل کار ساده ای نیست. کارشناسان فروشگاه اینترنتی ستایش کابل ضمن ارائه محصول با اصالت و با کیفیت، بهترین قیمت را نیز ضمانت می کنند. با این حال به دلیل تنوع گسترده محصولات و نوسانات بازار سعی شده است از ارائه قیمت به صورت تلفنی را برای مشترانمان فراهم نماییم تا رضایت مندی هرچه بیشتر شما همراهان را فراهم نماییم. جهت استعلام محصولات و قیمت آن ها می توانید در قسمت بالای همن پست شماره هارا مشاهده نمایید و در صورت نیاز با ما تماس بگیرید. شرکت سیم و کابل ستایش در نظر دارد که محصولات برند سیم و کابل کسری را با نازل ترین قیمت ممکن و نضمین کیفیت محصول به مشتریان خور ارائه نماید به همین رو درنظر داریم خدماتی بهتر برای شما دوستان فراهم نماییم، خدماتی همچون ارسال سریع و درزمانی که مشتری تعیین نموده است با کارانتی ارسال کالا در سراسر ایران و ضمانت ۷ روز محصول در صورت نبود رضایت مشتری از ویژگی های فروشگاه ما میباشد.

امتیاز محصول ‌
5/5

برندهای دیگر سیم و کابل

سفارش مستقيم محصولات سيم و كابل پرتو «پرتو الکتریک»به صورت مستقیم و بدون واسطه + بررسی تخصصی سایزهای مختلف به همراه لیست قیمت روز

سفارش مستقيم محصولات سيم و كابل ماهان «ماهان کابل» به صورت مستقیم و بدون واسطه + بررسی تخصصی سایزهای مختلف به همراه لیست قیمت روز

سفارش مستقيم محصولات سيم و كابل البرز پژواک همدان به صورت مستقیم و بدون واسطه + بررسی تخصصی سایزهای مختلف به همراه لیست قیمت روز

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل البرز الکتریک نور با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲